Illustrasjon av jente og gutt som spiller fotball

Vår sponsorstrategi

Vårt sterke samfunnsengasjement bidrar til å gjøre Telemark til et enda bedre sted å bo. Vår sponsing er et virkemiddel for å realisere vår visjon: ”Banken for Telemark og telemarkinger”.

Sponsing forsterker bankens verdier Bevisst, Ambisiøs, Stolt og Engasjert.

Bankens sponsoravtaler bidrar til å

 • forsterke vårt samfunnsengasjement og fokus på bærekraft.
 • bygge kjennskap som skal gi økt preferanse for banken.
 • bygge relasjoner i våre geografiske nedslagsfelt.
 • arbeide aktivt med kundepleie.
 • øke tilliten blant våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • gjøre medarbeidere stolte av arbeidsplassen.
 • I tråd med bankens formål å «Utvikle Telemark» hvor det stadfestes at «vi har et sterktsamfunnsengasjement for å gjøre Telemark til et enda bedre sted å bo» har vi et stort antall mindre samarbeidsavtaler fremfor å inngå avtaler med et lite utvalglag/foreninger/arrangementer (med tilhørende større avtalebeløp).
 • Vi er opptatt av å ha en balanse mellom bredde og elite i vår sponsorportefølje, og vi har mål om en 50/50-fordeling av sponsormidlene.
 • Vi har fokus på at samarbeidspartnere vi inngår avtale med har en breddeprofil fremfor en smal målgruppe, samt lag og grupper fremfor enkeltutøvere.
 • Vi inngår primært samarbeidsavtaler innen idrett og kultur.
 • Samarbeidspartneres profil skal være for «folk flest».
 • Det å tilrettelegge for positive opplevelser og gode møteplasser for barn og ungdom er en viktig del av vårt sponsorarbeid.

Vi søker samarbeidsavtaler fortrinnsvis i markedsområder hvor vi har kontor. Utover dette søker vi også samarbeidsavtaler i markedsområder hvor det er strategisk forankret at vi har en vekststrategi.

Vi inngår primært nye samarbeidsavtaler i markedsområder hvor antall avtaler og størrelse (målt i kroner) på sponsorater er lavt med hensyn på om det er i et område hvor vi:

 • har bankkontor
 • har høy markedsandel, eller
 • som er et definert satsningsområde.

Vår sponsing skal støtte opp under følgende målgrupper:

 • Barn og unge
 • Familier
 • Næringsliv
 • Medarbeidere

I et sponsorsamarbeid ønsker vi at begge parters hovedinteresse skal være å skape aktiviteter i nærmiljøet som bidrar til en sunn og trygg oppvekst for barn og unge, og et aktivt og relasjonsskapende miljø for voksne.

Vi evaluerer alle sponsorsøknader/-henvendelser etter faste kriterier.

 • Vil samarbeidet profilere banken på en positiv måte?
 • Er samarbeidspartneren kunde i banken, og viser en positiv og profesjonell holdning til et samarbeid?
 • Vil samarbeidet styrke merkevaren og gjøre banken mer synlig/skape publisitet?
 • Vil samarbeidet gi verdi for kundene våre?
 • Gir samarbeidet mulighet for gode uttak i våre egne kanaler?
 • Understøtter samarbeidet bankens samfunnsengasjement og bærekraftfokus?
 • Vil samarbeidet bidra til å bygge relasjoner i bankens geografiske nedslagsfelt?
 • Prioriterer samarbeidsavtalen barne- og ungdomsaktiviteter?
 • Vil samarbeidet bidra til økt stolthet av arbeidsplassen blant bankens ansatte?
 •  

Ved inngåelse av sponsoravtaler jobber vi for at følgende krav er oppfylt:

 • Samarbeidspartner forplikter seg til å benytte oss som sin forbindelse for finansielle tjenester som lån, forsikring, betaling etc. i hele avtaleperioden.
 • Samarbeidspartner forplikter seg til å benytte bankens anbefalte betalingsløsninger på arena og tilknyttede aktiviteter.
 • Banken innrømmes bransjeeksklusivitet innen bank og forsikring i samarbeidspartnerens sponsornettverk.
 • Medlemmer, utøvere og ansatte hos samarbeidspartner forventes å benytte banken som sin hovedbankforbindelse.
 • Samarbeidspartner skal aktivt benytte eventuelle kunderekrutteringsverktøy som banken tilgjengeliggjør.

Vi er bevisste på hvilke type aktører vi inngår samarbeid med. Det er ikke aktuelt for oss å sponse:

 • Formål i strid med god forretningsskikk og -etikk.
 • Formål som er åpenbart skadelig for miljøet Dette vil være i brudd med bankens bærekraftstrategi.
 • Oppgaver som tilligger det offentlige.
 • Enkeltpersoner.