Derfor ber vi om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon

Norske myndigheter har bedt bankene sørge for legitimasjon og oppdatert informasjon på alle kunder. Hensikten er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet.

- Vi beklager eventuelle ulemper det medfører å etterkomme våre og myndighetenes krav, sier banksjef for personmarked Anne Vikan. - Samtidig vil vi takke alle kunder for deres bidrag til denne samfunnsdugnaden mot kriminalitet og hvitvasking av penger.

Banksjef personmarked Anne Vikan. 

15. oktober 2018 trådte en ny hvitvaskingslov i kraft i Norge. Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven «skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering».

Kravet om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon er ikke nytt, men dette er nå skjerpet inn av myndighetene. Også de som opprettet kundeforholdet før loven trådte i kraft må ha dette på plass. Det betyr at kunder som banken kjenner godt gjennom mange år også må møte opp i banken med legitimasjon. De kundene det gjelder vil få beskjed av banken.

Dugnad mot økonomisk kriminalitet

Alle banker er rapporteringspliktige og er dermed underlagt kravene i hvitvaskingsloven. Loven er bærebjelken i det norske samfunnets felles dugnad mot økonomisk kriminalitet.

- Vi beklager eventuelle ulemper det medfører å etterkomme våre og myndighetenes krav, sier banksjef for personmarked Anne Vikan. - Samtidig vil vi takke alle kunder for deres bidrag til denne samfunnsdugnaden mot kriminalitet og hvitvasking av penger. Med sikker legitimering og oppdatert informasjon er vi alle bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.«Norge skal ikke være et fristed for kriminelle»

«I en stadig mer globalisert verden der penger kan flyttes enklere og raskere enn noen gang, er det av sentral betydning at nasjonale regler for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering beskytter næringslivet mot misbruk fra kriminelle aktører» fastslo finanskomiteen i sin innstilling til Stortinget i forbindels med lovvedtaket.

Komiteen påpekte samtidig at «Det er viktig at Norge tar del i denne utviklingen og endrer nasjonalt regelverk når anbefalingene endrer seg. Norge skal ikke være et fristed for kriminelle til å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme.»

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er å sikre utbytte fra en straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene, må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.

Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger generert fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling, ransutbytte, penger tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon.

Hva er terrorfinansiering?

Terrorfinansiering utgjør bistand og finansiering av ulike former for terrorhandlinger. Terrorfinansiering skiller seg på flere måter fra hvitvasking og annen kriminalitet. Målet er ikke profitt i seg selv, men finansiering av en annen straffbar handling, selve terrorhandlingen. Pengeforsendelser fra personer eller organisasjoner i Norge til grupperinger som begår terrorhandlinger i andre land er en måte å finansiere terror på. Pengeoverføringer skjer også ofte fordekt, og gjerne i form av små beløp.

Bankene pålagt kundekontroll

Kriminaliteten blir stadig mer profesjonalisert og bedre organisert. De viktigste kriminalitetsformene finansnæringen står overfor er cybercrime, korrupsjon, bedragerier, ID-misbruk, kortmisbruk og andre digitale angrep, verdipapirkriminalitet samt hvitvasking og terrorfinansiering.

Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller blant annet krav til at banker og andre rapporteringspliktige skal kontrollere opplysninger om potensielle kunder ved etablering av kundeforhold, samt at etablerte kundeforhold skal følges opp løpende. Mistenkelige transaksjoner foretatt av kundene skal meldes til Økokrim.