Hva er sikkerhetsforskrifter for hus og hytte?

Sikkerhetsforskriftene for hus og hytte er et sett regler du må overholde for å ha krav på full erstatning ved bruk av forsikringene. Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Dersom du ikke overholder, eller påser at de blir overholdt, kan du få avkortning på forsikringen dersom det skulle skje noe. Sikkerhetsforskriften vil du også finne i forsikringsavtalen din. 

Her finner du ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter for hus og hytte:

Brann
Boligen skal ha:

 • godkjente røykvarslere som skal plasseres slik at de tydelig høres på soverom.
 • godkjent brannslukningsapparat eller husbrannslange som kan nå alle rom.
 • egen fast elektrisk kurs beskyttet med overspenningsvern og jordfeilbryter på fast ladepunkt for elbil/hybridbil. Ladning med ordinær stikkontakt skal i tillegg skje uten bruk av skjøteledning og etter kravene fra DSB.

Vann
Du må sørge for:

 • at alle rom i bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.
 • at røranlegget stenges og nedtappes, kontrollere at stoppekran er tett i hus ved fravær utover 1 måned og fritidshus ved fravær over 7 døgn.
 • å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil.

Tyveri-/innbruddssikring
Du må sørge for at bygning må være forsvarlig sikret mot tyveri og hærverk. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst, ikke i luftestilling. Nøkler skal oppbevares slik at uvedkommende ikke får tak i dem.

Bygningsarbeid, vedlikehold, reparasjoner og nye installasjoner
Du må sørge for:

 •  snømåking av tak, balkong og terrasse på bygning for å unngå skade.
 • at alt arbeid er utført etter gjeldende byggetekniske forskrifter og om nødvendig meldt til og godkjent av offentlig myndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Arbeidene skal utføres i henhold til godkjente tegninger og materialbeskrivelser og med ansvarshavende som tilfredsstiller de krav til kompetanse som er stilt i godkjenningen.
 • at elektro- og VVS-arbeid er utført av autorisert eller godkjent håndverker.
 • at manglende takstein, løse beslag, synlige lekkasjer, feil og mangler skal utbedres umiddelbart for å forebygge skader.

Oljetanker
Du må sørge for:

 •  at oljetanker som tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp/fjernes. Påfyllingsanordningen skal fjernes slik at påfylling ikke kan skje. Fjerning skal utføres av kvalifisert personell.

 

Last ned som PDF: