Konsernet, strategien og målene


SpareBank 1 SR-Bank ASA skal være et finanskonsern for hele Sør-Norge. Et konsern som setter penger i arbeid og slik skaper lønnsomhet og verdier for våre kunder, eiere og samfunnet. 

SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling. Konsernet setter penger i arbeid og bidrar til at mennesker og bedrifter kan realisere sine prosjekter og ønsker. Konsernet ønsker å stimulere til opprettelse av flere arbeidsplasser og vekstkraftige bedrifter, og samtidig hensynta fremtidige generasjoner gjennom å drive konsernet sin virksomhet på en bærekraftig måte.  

SpareBank 1 SR-Bank er det nest størst norske finanskonsernet, og har en nasjonal distribusjon. Konsernet har fysisk tilstedeværelse i Rogaland, Vestland, Agder samt i Oslo og Viken. Hovedkontoret ligger i Stavanger, og Rogaland er det fylket der konsernet har sterkest posisjon. Ambisjonen er ytterligere lønnsom vekst også utenfor konsernets tradisjonelle markedsområder. I begynnelsen av 2018 etablerte konsernet et eget kontor i Oslo, og i 2020 planlegges åpning av to nye kontorer i Oslo-området. Satsingen utenfor Sør- og Vestlandet har gitt en utlånsvekst på 9 milliarder kroner i 2019. Den største andelen av bankens totale utlånsvekst skjer nå utenfor Rogaland fylke.

Forretningsområder

SpareBank 1 SR-Bank er et komplett finanshus som tilbyr både tradisjonelle banktjenester som lån, forsikring og spareprodukter, verdipapirhandel, regnskapstjenester og eiendomsmeglertjenester for både person- og bedriftskunder. 

Personmarked, bedriftsmarked og offentlig sektor er hovedsatsningsområder for konsernet. SpareBank 1 SR-Bank har over 300 000 kunder og passerte over 211 milliarder kroner i brutto utlån i 2019.

Datterselskapet FinStart Nordic ble opprettet i den hensikt å kunne utvide konsernets markedstilbud til å bli enda bedre og mer tilpasset kundenes behov, samt være i forkant med nye og innovative tjenester. FinStart Nordic har gjennomført åtte investeringer, og etablert et selskap på egenhånd.

I 2019 kjøpte SpareBank 1 SR-Bank start-up-selskapet Monner. Gjennom Monner skal SpareBank 1 SR-Bank bli en nasjonal bank for gründere. Monner skal framover levere et helhetlig kundetilbud rettet mot gründerbedrifter, samt produkter og tjenester for private investorer på Monners digitale plattform.

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom har en sterk markedsposisjon i Rogaland og har vekstambisjoner i alle fylkene på Sør- og Vestlandet. Selskapet leverer tjenester til både privat- og bedriftskunder.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR leverer regnskapstjenester og rådgivning til bedriftskunder, og bidrar til et mer komplett kundetilbud. Selskapet utvidet sitt markedsområde i 2019 ved oppkjøp av Agder Økonomi og styrket slik konsernets posisjon på Sørlandet.

Datterselskapet SR-Forvaltning er leverandør av SR-Bank Fondene, og har som mål å bli det største fondsforvaltningsselskapet utenfor Oslo. I 2019 ble SR-Bank Fondene SpareBank 1 SR-Banks anbefalte fond og i løpet av det første året har fondskapitalen økt fra 3,307 milliarder kroner ved starten av 2019 til 4,841 milliarder kroner ved årets slutt. Antallet månedlige spareavtaler i fondene har økt fra under 1 000 til 4 900 det siste året.

Langsiktig tankesett i 180 år

Kundene har drevet SpareBank 1 SR-Bank framover siden 1839, og 29. november 2019 kunne konsernet markere 180 år med kontinuerlig virksomhet. SpareBank 1 SR-Bank har sitt største konkurransefortrinn gjennom å være en bank i grensesnittet mellom en forretningsbank og en sparebank med sine historiske røtter i mange lokale sparebanker. Medarbeidernes kunnskap og kjennskap om særtrekkene i de mange lokale markedsområdene, kombinert med  SpareBank 1 SR-Banks kapasitet som aksjesparebank til å hente kapital oppleves som et konkurransefortrinn.

I 1976 ble Sparebanken Rogaland (SR-Bank) etablert som en sammenslutning av 22 lokale sparebanker. SpareBank 1 SR-Bank har siden den gang hatt en iboende trang til vekst geografisk, men også til å gå inn i nye bransjer og satse på innovasjon. Konsernet har gjennom historien vært med på oppturer og nedturer i norsk økonomi, og tatt lærdom av konjunkturenes svingninger. Gjennom diversifisering bransjemessig, geografisk og finansielt står konsernet godt rustet for årene som kommer.

Den største eieren i SpareBank 1 SR-Bank er Sparebankstiftelsen SR-Bank. Konsernet ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap (”aksjesparebank”) med virkning fra 1.1.2012. Samtidig ble Sparebankstiftelsen SR-Bank etablert. Stiftelsen har som formål å forvalte aksjene den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen kan disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjonen og dele ut gaver til allmennyttige formål i konsernets markedsområder.

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å skape økonomiske resultater som gir en god og stabil avkastning på egenkapitalen, og en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på SRBANK-aksjen for eierne. 

Konsernet nyter godt av stordriftsfordeler. Gjennom SpareBank 1 Gruppen samarbeider konsernet med andre selvstendige norske banker om it-utvikling, digital tjenesteutvikling, markedsføring og innkjøp.

Makrotrender

Kravene til omstilling har fortsatt de siste årene. For SpareBank 1 SR-Bank er endret kundeatferd en av de viktigste driverne for omstilling og nyskaping. Den siste tiden har de største endringene i virksomheten vært knyttet til digitalisering, men nå opplever konsernet at bærekraft også er blitt en ny og viktig driver for endring.

Samtidig opplever konsernet at bedriftskunder særlig innen petroleum- og eksportindustri preges av vekst og optimisme. Konsernet ønsker å bidra til at bedriftene benytter de gode tidene til omstilling og diversifisering av virksomhetene sine. Innenfor bankmarkedet er det økt konkurranse og marginpress, i tillegg til stadig strengere regulatoriske krav som konsernet må forholde seg til.

Bærekraft som satsingsområde

SpareBank 1 SR-Bank skal ha et aktivt forhold til bærekraft i hele virksomheten. Styret vedtok i 2019 en bærekraftstrategi som allerede revideres. Konsernet beveger seg mot målet om å være blant topp 30% av selskapene på Oslo Børs innenfor bærekraftsområdet. Vurderinger gjort av eksterne parter viser at konsernet allerede presterer bra innen området ESG (bærekraft), med en ESG rating på 77 som  klassifiserer oss  som en ”Outperformer”. I 2019 har konsernet også lansert sin første grønne boligkredittobligasjon.

 

Våre strategiske mål

En relasjonsbank for Sør-Norge: Konsernets overordnede mål er lønnsom vekst gjennom å ta en tydeligere posisjon i Sør-Norge og gjennom å være en framtidsrettet relasjonsbank. En større geografisk spredning av virksomheten gjør konsernet mindre sårbart for svingninger i lokale markeder.

Satser på kombinasjonen av teknologi og mennesker

SpareBank 1 SR-Bank sin strategi er å kombinere teknologi og mennesker. Med kompetente medarbeidere med sterke evner til å bygge kunderelasjoner har vi potensial for å bli en bank for enda flere ved hjelp av digitale verktøy. Konsernets medarbeidere er en sentral driver for vekst og lønnsomhet i kombinasjon med gode digitale løsninger og intelligent beslutningsstøtte.

SpareBank 1 SR-Bank er kontinuerlig i endring for å effektivisere og tilpasse organisasjonsstrukturen etter kundenes adferd. For å realisere målene må konsernets medarbeidere evne å omstille sin kompetanse i takt med stadige endringer og fornying av forretningsmodellen.  Dette krever at alle medarbeidere i konsernet oppdaterer sin kunnskap og raskt tar i bruk nye løsninger. Organisasjonen skal være effektiv og veldrevet og kjennetegnes av å være fremtidsrettet og dynamisk. 

Kundetilbud

Kunders oppfatning av SpareBank 1 SR-Bank dannes i alle kontaktpunkter og møter med konsernet, og er med på å bygge merkevaren SpareBank 1 SR Bank. Målet for all kundekontakt er positive opplevelser. Gjennom å ta vare på eksisterende kunder og samtidig jobbe aktivt med rekruttering av nye langsiktige kunderelasjoner skapes lønnsom kundevekst. Dette fordrer at organisasjonen har en «kunden kommer først-mentalitet» i alle ledd.

Et virkemiddel i kampen om kunderelasjonen er konsernets samlede kundetilbud. Strategisk eierskap i datterselskapene gir i tillegg til ren finansiell verdi, mulighet for å berike forretningsmodellen og styrke konsernets samlede konkurransekraft.

Konsernet ser det som sitt samfunnsansvar å vise kundene hvordan penger virker i samfunnet, og forberede dem på utviklingen framover. Gjennom god rådgiving og annen kommunikasjon skal konsernet bidra til at kunder tar gode valg for å sikre en trygg økonomisk framtid. Konsernet har 33 bankkontor, og planlegger åpning av to nye kontorer i Oslo i 2020. Gjennom selvbetjente kanaler, og at kundene kan ta kontakt på kontor, telefon, chat og Facebook er konsernet alltid tilgjengelig for kunden. Svartiden på kundehenvendelser på telefon er forkortet med 50 sekunder det siste året som følge av forbedrede prosesser og systemer. Gjennom SpareBank 1 Utviklings innovasjonsarbeid får kundene stadig flere muligheter på bankens digitale flater

 I 2019 har konsernet både innenfor bedriftsmarkedet og personmarkedet fortsatt arbeidet med å effektivisere og optimalisere eksisterende forretningsmodell, særskilt ved å forenkle og automatisere kunde- og arbeidsprosesser.  Arbeider med å digitalisere kredittprosesser og etablering av nye kundeforhold pågår kontinuerlig. I 2019 skjer 55 % av salget av produkter til personmarkedskunder digitalt og over 1 300 nye selskaper har brukt banken sin løsningen «Starte bedrift» for å opprette et nytt selskap. Bankens chatbot Banki har besvart 250 000 kundehenvendelser fra person­kunder og 28 % av disse henvendelsene har blitt videresendt til en rådgiver. Banki har totalt hatt 70 000 chatter med bedriftskunder, 29 % av disse har blitt overført til en bedriftsrådgiver.

Lønnsomhet

SpareBank 1 SR-Bank vil ha fokus på lønnsom kundevekst i 2020. Konsernet vil jobbe strategisk med kostnadseffektivitet og konsernets mål er å ha topp 50 % EK-avkastning og kostnadsprosent i en nordisk benchmark
blant sammenlignbare finanskonsern. Målet skal oppnås ved å øke inntekter fra lønnsom utlånsvekst og tydelig vekst i andre inntekter.

Det settes tydelig krav til utlånsvirksomhet innenfor bedriftsmarkedet. Virksomheter som finansieres skal ha et langsiktig perspektiv og konsernet skal ha god kjennskap til eiere og ledelse i bedriften. Finansiering knyttet til shipping og offshore håndteres av et sentralt kompetansemiljø.

SpareBank 1 SR-Bank skaper verdier gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risikostyringssystemer, prosesser og kompetanse i tråd med ledende internasjonal praksis.

Innovasjon og utvikling/diversifisering

SpareBank 1 SR-Bank eksperimenterer, og tester ut nye tjenester for å nå ut til nye og eksisterende kunder. Konsernet skaper synergier som vil komme kunder og samfunnet til nytte i form av nye produkter, kompetanse, tilgang på kapital og ideer. Dette gjøres gjennom et økosystem av intern satsing på innovasjon og utvikling sammen med gründervirksomheter og investeringer i nye selskaper.

 

Gjennom Gründerhub er SpareBank 1 SR-Bank med på å bygge opp start-up-selskaper, og gjennom Finstart Nordic investeres og videreutvikles selskaper som er særlig interessante for konsernet.