Strategiske og finansielle mål


SpareBank 1 SR-Bank ASA har til hensikt å gi kraft til vekst og utvikling. Med utgangspunkt i konsernets røtter, historie og solide posisjon på Vestlandet skal SpareBank 1 SR-Bank bli et ledende finanskonsern i Norge.

SpareBank 1 SR-Bank er et offensivt finanskonsern med nasjonal distribusjon. Som Norges nest største norskeide bank, gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere. Konsernet har fysisk tilstedeværelse i Rogaland, Hordaland, Agder-fylkene og Oslo. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Både i person- og bedriftsmarkedet skal konsernet forsvare og øke sin markedsandel i disse fylkene.

I 2018 har konsernet gått fra å være en regional bank til en bank for hele Sør-Norge, også utenfor de ovennevnte fylkene, med vekt på Oslo-området som et satsingsområde. I begynnelsen av 2018 etablerte konsernet et eget kontor i Oslo som betjener større bedrifts- og personkunder. Det har gitt en utlånsvekst på 319 millioner kroner i nye markedsområder i året som gikk. 80 % av bankens totale utlånsvekst skjer nå utenfor Rogaland fylke.

Forretningsområder

SpareBank 1 SR-Bank er et komplett finanshus som tilbyr både tradisjonelle banktjenester som lån, forsikring og spareprodukter, verdipapirhandel, regnskapstjenester og eiendomsmeglertjenester for både person- og bedriftskunder.

Personmarked, bedriftsmarked og offentlig sektor er hovedsatsningsområder for konsernet. SpareBank 1 SR-Bank har over 300 000 kunder og passerte over 200 milliarder kroner i brutto utlån i 2018.

Konsernets datterselskap FinStart Nordic har nå investert i seks selskaper og utvikler disse. FinStart Nordic er opprettet i den hensikt å kunne utvide konsernets markedstilbud til å bli enda bedre og mer tilpasset kundenes behov, samt være i forkant med nye og innovative tjenester. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom har en sterk markedsposisjon, og leverer tjenester til privat- og bedriftskunder. SpareBank 1 Regnskapshuset SR leverer regnskapstjenester og rådgivning til bedriftskunder, og bidrar til et mer komplett kundetilbud. Datterselskapet SR-Forvaltning er leverandør av SR-Bank Fondene, og har som mål å bli det største fondsforvaltningsselskapet utenfor Oslo.

Et digitalisert kundetilbud

SpareBank 1 SR-Bank skal være en framtidsrettet relasjonsbank med kompetente medarbeidere, gode digitale løsninger og intelligent beslutningsstøtte. Konsernet har 36 kontorer i sitt markedsområde. Gjennom selvbetjente kanaler og at kundene kan ta kontakt på kontor, telefon, chat og Facebook er konsernet alltid tilgjengelig for kunden. Mobilbank er den hyppigst besøkte kanalen, i løpet av én måned logger kundene i snitt inn i mobilbanken 30,4 ganger.

Et høyt fokus på digitalisering og effektivisering legger grunnlaget for bedre og mer tilgjengelige løsninger forkundene. I 2018 har konsernet både innenfor bedriftsmarkedet og personmarkedet fortsatt arbeidet med å digitalisere kredittprosesser og etablering av nye kundeforhold. Ved inngangen til 2019 startes 92% av alle lånesøknader innen personmarked på nett, og over 2000 nye bedriftskunder har blitt kunder gjennom bankens nettsider det siste året. Konsernets chatbot Banki, som er tilgjengelig både for privat- og bedriftskunder, har hatt totalt 247 000 samtaler med kunder i 2018.

Historie

SpareBank 1 SR-Bank sitt konkurransefortrinn ligger i å være en bank i grensesnittet mellom en stor forretningsbank og å ha historiske røtter i mange lokale sparebanker i regionen.

I 1976 ble Sparebanken Rogaland (SR-Bank) etablert som en sammenslutning av 22 lokale sparebanker. Kombinasjonen av kunnskapen og kjennskapen de ansatte har om markedsområdet, og muligheten SpareBank 1 SR-Bank har som aksjesparebank til å hente kapital til regionen er unik. I kraft av å være en regional bank har konsernet korte beslutningsveier og kjenner markedsområdene godt.

Konsernet nyter også godt av stordriftsfordeler for eksempel innen IT-utvikling som en del av SpareBank 1-bankene, et bank- og produktsamarbeid mellom selvstendige, lokalt forankrede norske banker.Den største eieren i SpareBank 1 SR-Bank er Sparebankstiftelsen SR-Bank. Konsernet ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap («aksjesparebank») med virkning fra 1.1.2012.

Samtidig ble Sparebankstiftelsen SR-Bank etablert. Stiftelsen har som formål å forvalte aksjene den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen kan disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjonen og dele ut gaver til allmennyttige formål i konsernets markedsområder.

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å skape økonomiske resultater som gir en god og stabil avkastning på egenkapitalen, og en konkurransedyktig avkastning i formav utbytte og verdistigning på SRBANK-aksjen for eierne.

Overordnede mål

Lønnsomhet

Konsernets hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling. Banken har mulighet til å bidra med større finansielle krefter enn det som var mulig under perioden med oppbygging av ren kjernekapital. SpareBank 1 SR-Bank vil ha fokus på kundevekst i 2019, men veksten skal ikke gå på bekostning av lønnsomheten. SpareBank 1 SR-Banks mål er å ha en EK-avkastning og en kostnadsprosent blant den beste tredjedelen blant sammenlignbare finanskonsern. Målet skal oppnås ved å øke inntekter fra lønnsom utlånsvekst og tydelig vekst i andre inntekter.

Det settes tydelig krav til utlånsvirksomhet innenfor bedriftsmarkedet. Virksomheter som finansieres skal ha et langsiktig perspektiv og konsernet skal ha god kjennskap til eiere og ledelse i bedriften. Finansiering knyttet til shipping og offshore håndteres av et sentralt kompetansemiljø.

SpareBank 1 SR-Bank skaper verdier gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risikostyringssystemer, prosesser og kompetanse i tråd med ledende internasjonal praksis.

Kundene

SpareBank 1 SR-Bank har en visjon om å være kundenes førstevalg. Hele vår tilnærming og adferd skal for kunden oppleves som nyttig, der hver kunde føler seg sett, hørt og satt pris på.

Et annet virkemiddel i kampen om kunderelasjonen er konsernets samlede kundetilbud. Strategisk eierskap i datterselskapene gir i tillegg til ren finansiell verdi, mulighet for å berike forretningsmodellen og styrke konsernets samlede konkurransekraft.

Å styrke kunderelasjonen fordrer også et sterkt fokus på å øke verdiskapende aktiviteter i kundegrensesnittet ved hjelp av ny teknologi og løsninger. For å kunne investere i nye tjenester, teknologi, og produkter som sikrer stabil drift, vekst og gode kundeopplevelser må konsernet samtidig fokusere på å effektivisere eksisterende drift.

Kultur og kompetanse

Det er avgjørende for å lykkes med å bygge sterkerekunderelasjoner at hele organisasjonen gjennomsyres av en kunden-først-mentalitet i alle ledd.

SpareBank 1 SR-Bank er kontinuerlig i endring for å effektivisere og tilpasse organisasjonsstrukturen etter kundenes adferd. For å realisere målene må konsernets medarbeidere evne å omstille kompetanse i takt med stadige endringer og fornying. Dette krever at alle medarbeidere i konsernet oppdaterer sin kunnskap og raskt tar i bruk nye løsninger. Organisasjonen skal være effektiv og veldrevet og kjennetegnes av å være fremtidsrettet og dynamisk.

Endring i kundeadferd og konsernets kundetilbud harbetydning for de ansattes arbeidsoppgaver og kompetansen bedriften vil rekruttere framover. I løpet av de neste fem årene vil konsernet rekruttere flere matematikere, ingeniører og teknologer enn økonomer.

Innovasjon og utvikling

Konsernet vil fortsette den digitale transformasjonen og satsingen med stor tyngde. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå effekter både på kostnads- og inntektssiden. Med utgangspunkt i teknologi og data vil konsernet utvikle nye forretningsmodeller og -områder både for å bevare kunderelasjoner og inntektsstrømmer, men også for å skape nye.