Strategiske og finansielle mål


SpareBank 1 SR-Bank skal være et offensivt finanskonsern, som både i person- og bedriftsmarkedet evner å forsvare og øke sin markedsandel i Rogaland, Agder og Hordaland.

Konsernet

SpareBank 1 SR-Bank er det ledende finanskonsernet på Sør- og Vestlandet. Markedsområdet er Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Konsernet styrker satsingen mot kunder i det sentrale østlandsområdet og vil i begynnelsen av 2018 etablere et eget kontor i Oslo som skal betjene større bedrifts- og personkunder. SpareBank 1 SR-Bank er et komplett finanshus som tilbyr både tradisjonelle banktjenester som lån, forsikring og spareprodukter, samt verdipapirhandel, regnskapstjenester og eiendomsmeglertjenester for både person- og bedriftskunder.

SpareBank 1 SR-Bank har over 300 000 kunder og bruttoutlån på over 187 mrd kroner pr 31.12.2017. Kunder som har mobilbank besøker i snitt denne fem ganger i uken, og hele 80 prosent av enkeltsalg av fond skjer digitalt. Konsernet har 36 kontorer i sitt markedsområde. Gjennom selvbetjente kanaler og at kundene kan ta kontakt på kontor, telefon, chat og Facebook er konsernet alltid tilgjengelig for kunden. Relasjonen til kunden bygges både gjennom digitale og fysiske møter som blir til fullstendige samtaler på tvers av kanaler.

SpareBank 1 SR-Bank sitt konkurransefortrinn ligger i å være en bank i grensesnittet mellom en stor forretningsbank ogå ha historiske røtter i mange lokale sparebanker i regionen. I 1976 ble Sparebanken Rogaland (SR-Bank) etablert som en sammenslutning av 22 lokale sparebanker. Kombinasjonen av kunnskapen og kjennskapen de ansatte har om markedsområdet, og muligheten SpareBank 1 SR-Bank har som aksjesparebank til å hente kapital til regionen er unik. I kraft av å være en regional sparebank har konsernet korte beslutningsveier og kjenner markedsområdet bedre enn de fleste. Derfor har SpareBank 1 SR-Bank også en posisjon som er nærmere folk og bedrifter, enn andre banker.

Konsernet nyter også godt av stordriftsfordeler for eksempel innen it-utvikling som en del av SpareBank 1 bankene, et bank- og produktsamarbeid mellom selvstendige, lokalt forankrede norske banker.

Den største eieren i SpareBank 1 SR-Bank er Sparebankstiftelsen SR-Bank. Konsernet ble omdannet fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap (”aksjesparebank”) med virkning fra 1.1.2012. Samtidig ble Sparebankstiftelsen SR-Bank etablert. Stiftelsen har som formål å forvalte aksjene den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen kan disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjonen og dele ut gaver til allmennyttige formål i konsernets markedsområder.

Kapital

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å skape økonomiske resultater som gir en god og stabil avkastning på egenkapitalen, og en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på SRBANK-aksjen for eierne. Egenkapitalavkastning og kostnadsprosent skal være i øvre halvdel i en nordisk benchmark.

Kravene, slik de nå er kjent, tilsier at konsernet må ha en ren kjernekapital på 15 prosent fra utgangen av 2017, inkludert en management buffer på 1,0 prosent-poeng.

 


Lønnsomhet

Konsernets hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling i regionen. Nå går konsernet inn i en ny tid, og kan bidra med enda større finansielle krefter enn det som har vært mulig under perioden med oppbygging av ren kjernekapital. SpareBank 1 SR-Bank vil ha fokus på kundevekst i 2018, men veksten skal ikke gå på bekostning av lønnsomheten.

Det settes tydelig krav til utlånsvirksomhet innenfor bedriftsmarkedet. Virksomheter som finansieres skal ha et langsiktig perspektiv og konsernet skal ha god kjennskap til eiere og ledelse i bedriften. Finansiering knyttet til shipping og offshore håndteres av et sentralt kompetansemiljø.

SpareBank 1 SR-Bank skaper verdier gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risikostyringssystemer, prosesser og kompetanse i tråd med ledende internasjonal praksis.

Kundene

SpareBank 1 SR-Bank har en visjon om å være kundenes førstevalg. For å oppnå dette må konsernet bygge sterkere kunderelasjoner og levere et helhetlig kundetilbud. Konsernet må bruke kundedata på en måte som gjør det enkelt å være kunde og ta initiativer overfor kunden som er relevante. Dette handler både om en forenkling av kundens hverdag og effektivisering av bankens prosesser – i begge tilfeller med digitalisering som en tydelig driver. Å bygge sterkere kunderelasjoner handler om å kombinere det beste fra to verdener; kunstig intelligens, gjennom smart teknologi og robotisering, og emosjonell intelligens gjennom den personlige kontakten med kompetente ansatte.

Kultur og kompetanse

SpareBank 1 SR-Bank er kontinuerlig i endring for å effektivisere, kutte kostnader og tilpasse organisasjonsstrukturen etter kundenes adferd. Dette har betydning for de ansattes arbeidsoppgaver og kompetansen bedriften vil rekruttere framover. I løpet av de neste fem årene vil konsernet rekruttere flere matematikere, ingeniører og teknologer, enn økonomer.

Endringer og nye oppgaver vil kreve stor omstillingsevne av medarbeiderne som jobber i SpareBank 1 SR-Bank. Hver enkelt medarbeider må vise handlekraft og engasjement for å forstå kundenes behov og deres nye preferanser. Fundamentet skal være en rettesnor for alt medarbeiderne gjør i SpareBank 1 SR-Bank.