Ny investor?

Vil du lære mer om SpareBank 1 SR-Bank? På sidene under finner du samlet informasjon om konsernet.SpareBank 1 SR-Bank kort fortalt

Vår hensikt

SpareBank 1 SR-Banks hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling. Konsernet setter penger i arbeid og bidrar til at mennesker og bedrifter kan realisere sine prosjekter og ønsker.

Konsernet ønsker å stimulere til opprettelse av flere arbeidsplasser og vekstkraftige bedrifter, og samtidig hensynta fremtidige generasjoner gjennom å drive konser­net sin virksomhet på en bærekraftig måte.

SpareBank 1 SR-Bank er det nest størst norske finanskon­sernet, og har en nasjonal distribusjon. Konsernet er fysisk til stede i Rogaland, Vestland, Agder samt i Oslo og Viken.

Hovedkontoret ligger i Stavanger, og Rogaland er det fylket der konsernet har sterkest posisjon. Ambisjonen er ytterligere lønnsom vekst også utenfor konsernets tradisjonelle markedsområder.

Forretningsområder

SpareBank 1 SR-Bank er et komplett finanshus, med over 350.000 kunder og over 220 milliarder kroner i brutto utlån, som tilbyr både tradisjonelle banktjenester som lån, forsikring og spareprodukter, verdipapirhandel, regnskapstjenester og eiendomsmeglertjenester for både person- og bedriftskunder.

Gjennom Monner skal SpareBank 1 SR-Bank bli en nasjonal bank for gründere. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom har en sterk markedsposisjon i Rogaland og har vekstambisjoner i alle fylkene på Sør- og Vestlandet. Selskapet leverer tjenester til både privat- og bedriftskunder. SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner leverer regnskapstjenester og rådgivning til bedriftskunder, og bidrar til et mer komplett kundetilbud. 

En relasjonsbank
for Sør-Norge

Konsernets overordnede mål er lønnsom kundevekst. Målet skal nås gjennom å ta en tydelig posisjon som en framtidsrettet relasjonsbank for Sør-Norge. En større geografisk spredning av virksomheten gjør konsernet mindre sårbart for svingninger i lokale markeder.

Vi satser på kombinasjonen av mennesker og teknologi, og skal vokse gjennom å ta godt vare på våre eksisterende kunder og jobbe for å skape lange relasjoner til nye kunder.

SpareBank 1 SR-Bank skaper verdier gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker derfor betydelige res­surser på å videreutvikle risikostyringssystemer, prosesser og kompetanse i tråd med ledende internasjonal praksis.