Eierstyring og selskapsledelse

SpareBank 1 SR-Bank ASA følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" på dette området.


Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank ASA omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre aksjonærenes, kundenes og andre gruppers interesser. Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert.

SpareBank 1 SR-Bank ASA har som et resultat av dette fastlagt følgende hovedprinsipper for eierstyring og selskapsledelse som bygger på tre hovedpilarer: åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet:

  • verdiskaping for aksjonærene og øvrige interessegrupper
  • en struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll
  • systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring
  • en effektiv risikostyring
  • oversiktlig, lett forståelig og rettidig informasjon
  • likebehandling av aksjonærene og balansert forhold til øvrige interessegrupper
  • overholdelse av lover, regler og etiske standarder

Se også