Nye vilkår på bankkort for ungdom

Tilleggsvilkår for betalingskort til barn og ungdom mellom 13 og 18 år:

Tilbake til Bankkort for ungdom

1. Avtaleinngåelse og krav om samtykke fra verge

Skal kortet brukes for handel på internett kreves samtykke fra vergen selv om kontohaver er over 15 år. Der avtalen krever vergenes samtykke, bekrefter vergen(e) ved dette at:

a. Kontohaver får disposisjonsrett til midler som er eller blir godskrevet den konto som kortet er knyttet til,

b. Kontohaver gis rett til å benytte betalingskortet til kjøp av varer og tjenester, eventuelt at kortet kan benyttes for handel på internett og/eller kontaktløs betaling uten PIN. Samtykket er gitt innenfor de uttaks- og belastningsgrenser som er fastsatt for kortet,

c. Kontohaver og vergen(e) har mottatt skriftlig informasjon om bruk av kortet og at brukerveiledningen vil bli gjennomgått sammen med kontohaver,

d. De fastsatte meldingsrutiner vil bli fulgt ved eventuelt tap av kort og/eller PIN eller annen personlig sikkerhetsanordning,

e. Foreldrene er kjent med sitt ansvar for sine barns skadevoldende handlinger.

f. For kontohaver som ikke har fylt 15 år kan en verge alene tilbakekalle kontohavers disposisjonsrett til kontoen og bruk av kortet ved
henvendelse til banken.

2. Bruk av betalingskortet

Dersom det er avtalt at betalingskortet kan benyttes for kjøp av varer og tjenester på internett, benyttes i denne sammenheng kortets påtrykte nummer og uten PIN. Ved handel på internett vil kontohaver måtte benytte annen tildelt personlig sikkerhetsanordning.

3. Disponibelt beløp

Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Dersom kontohaver uaktsomt eller forsettlig belaster kontoen med mer enn disponibelt

beløp, plikter kontohaver i overensstemmelse med skadeserstatningsloven 1-1 å erstatte bankens tap, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til kontohavers alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

4. Ansvar ved uautorisert bruk av betalingskort

Banken er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kontohaver ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingskort dersom (PIN eller annen personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingskort dersom kontohaver har mislyktes i å beskytte PIN eller personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kontohaver svarer med inntil kr 12000 ved autoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i denne avtale dersom tapet skyldes at kontohaver forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter denne avtale, skal kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kontohaver har opptrådt svikaktig.

Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kontohavers egenandel på kr 1200.

5. Særlige vilkår for netthandel med Visa-delen av betalingskortet

5.1. Virkeområde

Disse særlige vilkår kommer til anvendelse for kontohavers bruk av Visa-delen av sitt betalingskort til kjøp av varer eller tjenester over
internett.

5.2. Rett til å få tilbakeført belastet beløp i visse tilfeller

Dersom kontohaver har benyttet Visa-delen av sitt betalingskort ved netthandel, har kontohaver i følgende tilfeller rett til å få
tilbakeført belastet beløp fra banken: Dersom kontohaver ikke mottar den vare som er bestilt, eller dersom kontohaver ikke mottar den tjeneste som er bestilt og dette skyldes tjenesteyters manglende evne eller vilje til å levere. Dersom leveringsdato for varen eller tjenesten ikke er spesifisert, må kontohaver vente 15 kalenderdager fra transaksjonsdato før krav kan rettes mot banken.
Kontohaver kan ikke rette krav mot banken dersom manglende levering av vare skyldes at varen holdes tilbake av tollmyndighetene i kontohavers land.

Kontohaver kan heller ikke rette krav mot banken dersom manglende levering av en tjeneste skyldes at kontohaver ikke har avbestilt en hotell- eller bilutleietjeneste innen tjenesteyterens fastsatte avbestillingsfrist.

b. Dersom den vare som mottas er skadet eller ødelagt når kontohaver mottar varen. Kontohaver må vente 15 kalenderdager fra den dato varen er returnert til selger før krav kan rettes mot banken.

c. Dersom den vare som mottas er en annen vare enn den kontohaver opprinnelig bestilte. Kontohaver må vente 15 kalenderdager fra den dato varen er returnert til selger før krav kan rettes mot banken.

d. Dersom selger/tjenesteyter ikke tilbakebetaler kontohaver i tråd med en tilbakebetalingserklæring som selger/tjenesteyter har avgitt, og
som tilfredsstiller Visa Europes regelverk (benevnt som en Credit Transaction Receipt i Visa Europes regelverk), eller dersom kontohaver returnerer en vare eller avbestiller en vare eller tjeneste i samsvar med de vilkår selger/tjenesteyter har satt for retur/avbestilling og selger/tjenesteyter ikke avgir en tilbakebetalingserklæring slik selger har plikt til etter Visa Europes
regelverk. Kontohaver må vente 15 kalenderdager fra gyldig tilbakebetalingserklæring ble avgitt, eventuelt 15 kalenderdager fra varen/tjenesten ble returnert/avbestilt, før krav kan rettes mot banken.kontohaver kan ikke rette krav mot banken ved innsigelser til den leverte varen eller tjenestens kvalitet.

6.3. Forsøk på løsning med selger, dokumentasjon, reklamasjonsfrister m.v.

Før kontohaver kan rette et krav om tilbakeføring mot banken, må kontohaver ha forsøkt å løse situasjonen direkte med selger eller
tjenesteyter. Det påligger kontohaver å sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakeføring er tilstede. Banken kan, før tilbakeføring av beløp foretas, kreve at kontohaver i den utstrekning som er rimelig fremskaffer den dokumentasjon som må anses nødvendig for å sannsynliggjøre dette. Krav mot banken må framsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 60 dager etter transaksjonsdato for kjøpet. For tilbakeføring som kreves etter punkt 6.2 a), gjelder 60-dagersfristen fra det tidspunkt varen eller tjenesten skulle ha vært
mottatt eller kontohaver ble klar over at varen eller tjenesten ikke ville bli mottatt, likevel slik at krav må fremsettes innen 480 dager fra
transaksjonsdato for kjøpet. Krav som fremsettes etter 60-dagersfristen, men innen 120 dager, kan dekkes så fremt banken kan få dekket kravet i henhold til Visa Europes regelverk. Banken har plikt til å bistå kontohaver og medvirke til at også krav framsatt i denne perioden kan oppnå dekning.

6.4. Ansvarsbegrensning

Bankens ansvar er begrenset til det beløp i norske kroner som er trukket fra kontohavers konto ved transaksjonen. Ved ikke mottatt vare
eller tjeneste, er bankens ansvar dessuten begrenset til den ikke mottatte del av ordren. Ved retur av skadet eller feil vare, er bankens ansvar dessuten begrenset til den ubrukte del av varen.

6.5 Tilleggsopplysninger om bruk av Visa-delen av betalingskortet i andre tilfeller 

Kontohaver kan, gjennom Visa Europes regelverk, være tilgodesett visse rettigheter tilknyttet bruk av Visa-delen av
sitt betalingskort som rekker videre enn de rettigheter som direkte framgår av avtalen mellom Kontohaver og banken. Ved feilbelastning eller andre uregelmessigheter tilknyttet bruk av Visa-delen av betalingskortet skalkontohaver omgående ta opp forholdet overfor banken, for å ivareta sine interesser i så måte.

Tilbake til Bankkort for ungdom

 

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }