Hva er egenkapitalbevis?

Både SpareBank 1 Telemark og de fleste andre store, norske sparebanker har i dag utstedt egenkapitalbevis, et verdipapir som har likhetstrekk med aksjer. En viktig forskjell mellom aksjer og egenkapitalbevis er at alle fond i sparebanken – også de som egenkapitalbeviseierne ikke har eierrett til – må være tapt i sin helhet før den vedtektsfestede eierandelskapitalen kan angripes. Investorer i aksjeselskap har ikke en slik støtpute. På den annen side har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets styrende organer. På lik linje med aksjeselskaper kan banker med egenkapitalbevis utbetale utbytte til sine eiere.