Hva er prokura?

Prokura er en fullmakt som et aksjeselskap gir til en eller flere personer i selskapet. Innehaveren av prokura kalles en prokurist, og har fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i forbindelse med den daglige driften. Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.