Konjunkturbarometer

Gjennom vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi prognoser for økonomisk vekst i landsdelen vår. Denne kunnskapen bidrar til å videreutvikle det lokale næringslivet.

Hovedfunn 2022 

 • Regionen kom godt ut av pandemien. Regnskapsanalysen for 2021 viser god vekst og lønnsomhet i midtnorsk næringsliv.
 • Vår forventningsundersøkelse per september 2022 viser at stemningen har snudd.
 • Flere bedrifter vil merke press på kontantstrømmen fremover. Økt rente og skattetrykk kombinert med høy inflasjon gir usikre vekstutsikter og nedjusterte fremtidsutsikter for flere bransjer.
smn-konjunkturbarometer-2022-trondheim-host

 

Konjunkturbarometeret 2022: Vi kom godt ut av pandemien. I høst har stemningen snudd.

2021 ble et godt år for næringslivet i Midt-Norge. Regnskapsanalysen for de 15.000 største bedriftene viser høy vekst (11,2 prosent) og god lønnsomhet (8,8 prosent idriftsmargin). 

Nå har stemningen snudd. Det viser både vår forventningsundersøkelse og vår bransjeindikator. 

– Med unntak av koronaens utbrudd i mars 2020 har ikke optimismen blant midtnorske bedriftsledere vært lavere siden finanskrisen i 2008. Og for fem av sju bransjer er fremtidsutsiktene endret fra stabile til negative, sier Rune Solli, direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordmøre. 

Så langt beholder husholdningene derimot roen. Mens nasjonale tall viser rekordlav forbrukertillit og lavere konsum peker kurven i vår region fortsatt oppover, både når det gjelder forventninger og forbruk. Så langt i høst har privat forbrukt økt med 14 prosent sammenliknet med i fjor. 

Boligmarkedet preges av usikkerhet. Det er større avstand mellom selgers prisønske og kjøpers betalingsvilje. Dette kan føre til lengre omløpshastighet og lavere priser enn det vi har vært vant med de siste to årene. 

 


Bransjeindikator andre halvår 2022

Usikre vekstutsikter betyr dels store utfordringer, spesielt for enkelte bransjer. Økt rente- og skattetrykk kombinert med høy inflasjon preger bildet. Endring til negative utsikter for bygg og anlegg, næringseiendom, varehandel, fiskeri og havbruk.

 • Status

  • Godt salg og gode markedsbalanser.
  • Kostnadsøkningene rammer jordbruket.
  • Pandemi og krig gir økt fokus på matsikkerhet og -beredskap. Regjeringen trekker frem styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjettet i 2023.

  Utsikter

  • Gode markedsutsikter, men volum må nok noe ned.
  • Byggeaktiviteten i 2022 ble noe bedre enn forventet ved inngangen av året. Det er investert mest i kyllingproduksjon og flisfyring og varmegjenvinning. Det forventes økt etterspørsel etter finansiering av energisparende tiltak.
  • Likviditet er stram, og landbruket må tilpasse seg nytt kostnadsnivå. Det vil bli behov for å tilpasse dk-rammene.
  • Landbruket har påtatt seg en stor oppgave i å redusere klimagassutslippene med 5 mill tonn CO2 ekvivalenter innen 2030. Denne omstillingen vil kreve mye av bøndene.
  • Hovedoppgaven til landbruket fremover blir å produsere nok mat på en så bærekraftig måte som mulig.
 • Status

  • Eksport fra Norge var litt lavere (2%) i januar – august i år, men rekordhøy laksepris førte til en 35% økning av eksportverdien.
  • Prisutvikling: Prisene er ikke på langt nær så høye som i første halvår i år, men likevel høyere enn fjoråret. Eksporten har snudd fra mye til foredlingsland under pandemien til premium segmenter i Sør-Europa. Deler av grunnen til det høye prisnivået er at premium segmentet er tilbake kombinert med lav global vekst i utbudet av laks og ørret.
  • Høye priser har ført til økt lønnsomhet og god gjeldsbetjeningsevne for oppdretterne i 2021 og H1 2022.
  • Vi beholder grønt flagg men endrer utsiktene til negativ.

  Utsikter

  • Forventet nedgang i slaktevolum for 2022 (1% globalt og i Norge), kun tredje gang dette har skjedd historisk. Forventet oppgang globalt  (4%) i 2023.
  • Forventninger om høy laksepris som følge av sterk etterspørsel i tillegg til ingen eller lav produksjonsvekst i 2022/2023.
  • 29 nye brønnbåter er kontrahert for levering mellom 2022-24. Hovedtyngden skal operere i Norge og på kontrakter. Risiko for overkapasitet hvis oppdretternes investeringer stopper opp.
  • Vi beholder grønt flagg men endrer utsiktene til negativ: Den høye grunnrenteskatten som er ute på høring, i tillegg til økt formuesskatt, er ventet å endre vilkårene for oppdretterne, men også leverandørene til havbruksbransjen. Flere store planlagte investeringer har allerede stoppet opp eller blitt lagt på is.
 • Status

  • Et godt år for både pelagisk og hvitfisk.
  • Et godt år for alle segmenter.
  • Generell økning i kostnader.
  • MSC-status: Fortsatt utfordringer for pelagisk.

  Utsikter

  • Noe svakere fremover, men likevel bra.
  • Lavere volum medfører hardere konkurranse.
  • Kvotepriser: Grunnkvoter vil øke i verdi, men verdier på strukturkvoter vil falle. 
  • Økt skatt vil gi økt risiko for større selskap med sterk kontantstrøm.
  • Samlet sett endrer vi til negative utsikter. 
 • Status

  • Fortsatt økt aktivitet og bedre rater.
  • Bedring i markedsbalansen både for subsea and supply.
  • Økte fartøysverdier.
  • Bedre marginer og kontantstrøm for rederiene, men vintersesongen vil bli mer krevende.
  • Endrer til gult flagg for bransjen.

  Utsikter

  • 9 % årlig vekst i investeringer for offshore olje & gass neste 5 år og sterk oppbygging av havvind.
  • Forventet god markedsbalanse for subsea fremover.
  • Forventet god markedsbalanse for supply fremover.
  • Overkapasitet og svake utsikter for seismikk. 
 • Status

  • Fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, men veksten har avtatt noe.
  • Stemningen til Regionalt nettverk har snudd fra positiv til negativ det siste halve året. 
  • Nyboligsalget er fallende og på det laveste nivået siden finanskrisa. Registrerte igangsettingstillatelser er fallende i vår region og i Møre og Romsdal er det rekordlavt.
  • Enkelte lyspunkter registrert blant annet lavere vekst i byggekostnader og foreløpig lavt konkursnivå. 

  Utsikter

  • Vi ser nå at det er flere faresignaler knyttet til den fremtidige utviklingen og vurderer utsiktene for bransjen for de neste 12 månedene til å være negative sammenlignet med dagens situasjon.
 • Status

  • Etter to sterke år forventes nedgang i konsum i 2023 (1,1%).
  • Inflasjonen brer seg: Høy prisøkning på de fleste områder fører til økte månedlige utgifter for husholdninger. Dette har allerede ført til dempet konsum.
  • Nedsiderisiko som følge av fremdeles høy inflasjon.
  • Vi beholder status på gul.

  Utsikter

  • Vi kommer fra en sitasjon med god inntjening i varehandelssegmentet gjennom pandemien med lite reising og høyt varekonsum.
  • Fremover vil varehandelsbedriftene få det strammere; konsumet er i ferd med å vri seg tilbake til normal fordeling mellom varer og tjenester. Etter to år med pandemirestriksjoner velger flere å bruke deler av konsumet til fritid, servering, opplevelser og reiser.
  • I tillegg setter økt inflasjon og stigende rentekostnader press på husholdningenes privatøkonomi. Grensehandelen har også tatt seg opp igjen. Vi ser risiko for at forbruket faller under nivået før pandemien.
  • Økte kostnader til innkjøp og drift for bedriftene – vil detaljhandelen klare å øke prisen tilsvarende til forbrukeren som nå har fått mindre romslig økonomi?
  • Risiko for at flere bedrifter sitter med høye varelagre.
  • Antall konkurser innen varehandel er allerede på vei opp fra bunnivået vi har sett gjennom pandemien. På grunn av faktorene nevnt ovenfor forventer vi økende antall konkurser fremover. God kostnadskontroll vil være viktig for varehandelbedriftene. 
  • Vi endrer fremtidsutsiktene til negativ.
 • Status

  • Prognosene for utvikling i norsk økonomi er kraftig nedjustert det siste halve året. Forventet vekst de neste årene tatt betydelig ned. Norsk økonomi forventes å unngå en hard landing, men stor usikkerhet.
  • Fortsatt relativt høy kontorledighet, men noe avtagende. Typiske «kontorbransjer» øker fortsatt antall lønnstakere, både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Indikerer god etterspørselsside.
  • Aktiviteten i hotell-, reiseliv-/restaurant fortsett å øke, og er nær tilbake på pre-pandeminivå.
  • De gode tidene for varehandelen gjennom pandemien er over og en må regne med økning i konkursraten for varehandelsleietakere.
  • Den raske og høye renteoppgangen vil merkes.

  Utsikter

  • Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, med noe lavere arealledighet og gode leiepriser innenfor næringseiendom.
  • Samtidig har de makroøkonomiske utsiktene svekket seg, og kombinert med et vesentlig høyere rentenivå vurderer vi at det er negative utsikter for næringseiendomsforetakene de neste 12 månedene.

Nedlastbare rapporter og analyser


Konjunkturbarometeret er en viktig del av arbeidet vi gjør for og med våre næringslivskunder.

Å støtte lokalt næringsliv er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }