Konjunkturbarometer

Gjennom vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi prognoser for økonomisk vekst i landsdelen vår. Denne kunnskapen bidrar til å videreutvikle det lokale næringslivet.

Hovedfunn 2023: Få tegn til bedring, negative utsikter også for 2024

 • 2022 ble et godt år for næringslivet i Møre og Romsdal. Regnskapsanalysen for de 16.000 største bedriftene viser høy vekst og økt lønnsomhet sammenlignet med året før.
 • Nå har stemningen snudd. Optimismen blant midtnorske bedriftsledere har ikke vært lavere siden finanskrisen i 2008, med unntak av koronaens utbrudd i mars 2020. Det viser vår forventningsundersøkelse.
 • Stigende renter har begynt å bite. Privat forbruk i Midt-Norge har falt seks måneder på rad, justert for inflasjon.
 • Økt rente vil ramme bransjer med store investeringer og høy gjeld. Rammer spesielt eiendom, kraft og fiskeri.
 • Økt usikkerhet i boligmarkedet. Enda flere vil selge sin bolig før de kjøper ny. Det kan føre til lengre omløpshastighet og lavere priser.
smn-konjunkturbarometer-2022-trondheim-host

Bransjeindikator andre halvår 2023

Mer krevende tider for fiskeri, går fra grønt til gult flagg. Klar bedring i offshore.

 • Status

  • Global vekst på 3% i 2023/24 – snitt etter 2000 på 3,8%​.
  • Norsk økonomi unngår resesjon, men veksten blir lav
  • ​Økt rentenivå og høyere rentebane – igjen​
  • Noe sterkere, men fortsatt svak krone

  Utsikter

  • Fortsatt stor global vekstusikkerhet​
  • Nedkjøling i norsk økonomi er forestående​
  • Fall i investeringer (særlig bolig) og svakere forbruk
  • ​Stor usikkerhet og negative utsikter beholdes
 • Status

  • Godt salg og gode markedsbalanser. ​
  • Kostnadsøkning og renteøkning rammer jordbruket – likviditet er en økende utfordring​
  • Matsikkerhet og –beredskap blir viktigere 

  Utsikter

  • Gode markedsutsikter - norsk preferanse​
  • Få nye store prosjekter – på grunn av kostnader og rentenivå​
  • Stram likviditet - må tilpasse seg nytt kostnadsnivå​
  • Fokus på bærekraft - ambisiøst mål for reduksjon av utslipp
 • Status

  • Stabil produksjon 2021-23 – forventet økning i 2024​
  • Fortsatt høy laksepris og har økt mer enn kronesvekkelsen
  • ​Kostnadene stiger kraftig – fra 44 til 60 NOK/kg 2021-24 – men det høye prisnivået medfører fortsatt solid lønnsomhet
  • ​Kontraheringen i brønnbåtmarkedet har stoppet

  Utsikter

  • Grunnrenteskatten på havbruk er nedjustert,  men fortsatt uavklarte konsekvenser for aktørene og leverandører
  • ​Sterk etterspørsel, ingen økning i slaktevolum og svak krone har bidratt til å opprettholde den høye lakseprisen. Dette kompenserer for økning i både produksjonskostnader og renter. Vi beholder grønt flagg og nøytral status
 • Status

  • Fremdeles høye fiskepriser og god etterspørsel, men økte kostnader og økte renter bekymrer for hvitfisk sektoren​
  • Pelagisk sektor har stabilt god inntjeningBedret lønnsomhet for fiskeindustrien, men marginene er lave

  Utsikter

  • God etterspørsel etter fiskeprodukter og gode salgspriser​
  • Evt. prispress på «high end» produkter
  • ​Forventet lavere kvoter for hvitfisk sektoren i kombinasjon med økte kostnader og renteutgifter medfører skifte til gul status for denne og for fiskeri samlet sett
 • Status

  • Fortsatt høy aktivitet og bedre rater​
  • Bedring i markedsbalanse både for subsea og supply
  • ​Økte fartøyverdier​
  • Bedre marginer og økt kontantstrøm for rederiene

  Utsikter

  • 10% årlig investeringsvekst offshore neste 5 år​
  • Forventet god markedsbalanse framover for subsea og supply – for supply særlig for de største PSV fartøyene​
  • ESG fokus på lavutslippsteknologi
  • ​Fortsatt positive utsikter
 • Status

  • Fortsatt høy aktivitet, men veksten har stoppet opp​
  • Mer negativ stemning i Regionalt nettverk
  • ​Særlig bolig- og fritidsboligsegmentet bekymrer, mens yrkesbygg så langt mindre påvirket -  noe lavere aktivitet ventes
  • ​Aktiviteten innen anlegg ventes opprettholdt

  Utsikter

  • Vi setter status for bolig- og fritidssegmentet til rød – tilnærmet bråstopp i aktiviteten framover
  • ​Noe bedre utsikter både for næringsbygg og anlegg gjør at vi samlet sett beholder gul status med negative utsikter
 • Status

  • Bruk av oppsparte midler gjorde at konsumet falt mindre enn forventet til tross for høy inflasjon og renteøkning – men konsumet vil falle i 2023 og sannsynligvis også i 2024 (Norges Bank antar nullvekst)​
  • Kapitalvarer er hardest rammet (bobil/bil/byggevarer, møbel)

  Utsikter

  • Varehandelsbedriftene vil rammes av redusert topplinje og økte kostnader – stort press på likviditet og lønnsomhet​
  • Men det vil fortsatt være store forskjeller mellom segmenter – kapitalvarer og «unødvendig forbruk» vil rammes mest
 • Status

  • Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi og lav arbeidsledighet​
  • Økte renter og realrenter rammer lønnsomhet og aktivapriser. Rekordlav kontorledighet i Trondheim og lav ellers i regionen
  • ​Ingen vesentlig økning å spore for konkursnivået

  Utsikter

  • Varehandelssegmentet har svakest uts​ikter framover – økt usikkerhet også for utleie til hotell/restaurant, mens kontorsegmentet fortsatt har gode utsikter​
  • Vi beholder gul status med negative utsikter samlet sett

Nedlastbare rapporter og analyser


Konjunkturbarometeret er en viktig del av arbeidet vi gjør for og med våre næringslivskunder.

Å støtte lokalt næringsliv er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }