Hva er styreansvar?

Styreansvaret er et erstatningsansvar. Ansvaret er lovfestet i aksjeloven for aksjeselskap, men kan også være ulovfestet for foreninger. Styreansvaret innebærer at et styre-/varamedlem kan bli personlig erstatningsansvarlig dersom de påfører noen et økonomisk tap. Styreansvaret et individuelt og personlig ansvar som er tett knyttet opp til styremedlemmets oppgaver. Styremedlemmet kan bli ansvarlig dersom hen ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter eller retningslinjer.

Eksempel på styreansvar
De vanligste styreansvarssakene inntrer i forbindelse med for dårlig oppfølging av daglig leder, at et styremedlem tar en beslutning uten formell godkjenning fra styret eller at styret ikke følger opp økonomien i selskapet godt nok.

Hvorfor styreansvarsforsikring?
Det er mulig å forsikre seg mot styreansvaret. Styremedlemmer i en bedrift kan bli erstatningsansvarlige overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og andre aktører. I verste fall kan det føre til at styremedlemmer går personlig konkurs. Styreansvarsforsikring kan derfor være viktig å ha når det skal rekrutteres medlemmer til styrearbeid. For mange kandidater vil det være avgjørende om de er beskyttet av styreansvarsforsikring når de påtar seg et slikt ansvar.

Erstatning fra forsikringen
For å få dekket erstatningsansvar under styreansvarsforsikringen må:

  • de erstatningsrettslige betingelsene være til stede
  • det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • et økonomisk tap hos skadelidte
  • det må være en være årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og det økonomiske tapet.