Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring omfatter verdier, mål og
overordnede prinsipper banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes,
kundenes og andre gruppers interesser i banken.


Eierstyring og selskapsledelse

Banken skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at mål og strategier blir realisert. Banken følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Du finner oppdatert informasjon om eierstyring og selskapsledelse i siste årsrapport (side 142) .