Virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) i SpareBank 1 Nordmøre omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre kundenes, medarbeidernes og andre gruppers interesser.

Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert.