Fortsatt god vekst i SpareBank 1 Nordvest

Veksten i bankens markedsområde skyldes i hovedsak mer optimisme i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal har falt gradvis det siste året, og lå ved utløpet av september på landsgjennomsnittet. Samtidig uttrykker bedriftsledere i fylket et positivt syn på markedsutviklingen.

Konkurransen innen både personmarkedet og enkelte næringer oppleves som fortsatt sterk i markedsområdet. Likevel har banken god tilgang på nye kunder.

Resultat før skatt for konsernet utgjør 141,7 millioner kroner per utløpet av tredje kvartal 2018, mot 147,8 millioner kroner i samme periode i 2017.

Utlånsvekst siste 12 måneder, inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, er 6,3 prosent. Dette er noe lavere enn per tredje kvartal 2017, hvor 12-måneders utlånsvekst var 8,4 prosent.I samme periode er innskuddene økt med 3,4 prosent.

Ved utgangen tredje kvartal tror vi at utlånsveksten innen privatmarkedet vil fortsette gjennom fjerde kvartal, som i 2017, mens veksten i bedriftsmarkedet som tidligere meldt vil bli noe lavere.

- Veksten er en bekreftelse på at banken er konkurransedyktig med gode produkter både innen bank og forsikringsområdet, yter god service og har relevant kompetanse, sier adm. direktør Odd Einar Folland. Folland sier videre at bankens økte satsning med nye digitale løsninger i tiden som kommer vil gi gode resultater. - Både kundeadferd, nye produkter og krav til økt digital kompetanse bidrar til stor endringstakt i banken, avslutter han.

Styret er tilfreds med konsernets utvikling etter tredje kvartal 2018. Egenkapitalavkastningen for morbanken hittil i år er 8,2 prosent, og det er god utvikling i konsernets forretningsområder.

For mer informasjon:
Administrerende direktør Odd Einar Folland: 913 23 360

Finansdirektør Steinar Sogn: 906 16 167

Nøkkeltall per tredje kvartal 2018, konsern

 • Resultat før skatt: 141,7 mill. kroner (147,8 mill. kroner) 
 • Resultat etter skatt: 114,8 mill. kroner (118,3 mill. kroner)
 • Netto renteinntekter: 177,0 mill. kroner (171,5 mill. kroner)
 • Gjennomsnittlig rentemargin: 1,68 prosent (1,72 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,3 prosent (8,4 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 3,4 prosent (7,5 prosent)
 • Kostnadsprosent: 52,6 prosent (52,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning (morbank): 15,0 prosent (15,2 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 8,52 (kr 9,41)
 • Egenkapitalavkastning: 8,2 prosent (11,5 prosent)
 • Forretningskapital: 18,8 milliarder kroner (17,9 milliarder kroner)

Sammenlignbare tall per tredje kvartal 2017 i parentes.

Om SpareBank 1 Nordvest

 • Har sitt primære markedsområde i Møre og Romsdal
 • Banken er totalleverandør av finansielle produkter og tjenester
 • Etablert i 1835
 • 103 årsverk i morbanken (konsern 142)
 • Over 30.000 kunder
 • Utlån mot personmarked (70 prosent) og bedriftsmarked (30 prosent)
 • Til sammen ti kontorer fordelt på ti kommuner

Om egenkapitalbevis og notering på Oslo Børs

 • Både SpareBank 1 Nordvest og de fleste store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis.
 • SpareBank 1 Nordvest sine egenkapitalbevis ble tatt opp til notering på Oslo Børs mandag 2. oktober 2017
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }