Bil, verksted og transport | Forsikringer

Enten bedriften driver med person- eller varetransport, verksted, budfirma eller forhandler kjøretøy, er det flere forsikringer som kan være kritiske om noe skulle skje.


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Bedriften må ha:

Lovpålagte forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy.

Yrkesskadeforsikring
Bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Den dekker både heltids- og deltidsansatte.
Bilforsikring
Har de ansatte firmabil, eller har dere varebiler eller lignende er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
Lastebilforsikring
Forsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mer enn bare lovpålagt ansvarsforsikring.
Bussforsikring
Forsikringen dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser.

Bedriften bør ha:

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.

Ansvar
Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
Løsøreforsikring
Forsikringen dekker skader på maskiner, varer, utstyr og annet inventar som bedriften eier.
Transportforsikring
Forsikringen dekker transportører som frakter egne varer. Enkeltforsendelser eller årsavtale.
Avbruddstap
Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften.
Godsansvarsforsikringen
Forsikringen omfatter det rettslige ansvar som kjøretøyeier eller sjåfør har for skade på gods.
Helseforsikring
Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Bedriften kan ha:

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en tryggere og mer attraktiv arbeidsplass.

Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykkesforsikring
Har du yrkesskadeforsikring kan du også kjøpe fritidsulykkesforsikring. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
Reiseforsikring
Forsikringen dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
Uførepensjon
En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.
Annen sykdom
Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?