Er det noen begrensninger i vekstgarantiordningen?

Ja, følgende virksomheter, sektorer og aktiviteter er unntatt og kan ikke innvilges lån gjennom vekstgarantiordningen: 

 • Bedrifter i vanskeligheter
  En bedrift anses å være i vanskeligheter dersom bedriften eller konsernet som virksomheten er en del av er eldre enn tre år (fra foretaksregistrering), og mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkl. overkurs, har forsvunnet i bedriften eller konsernet som resultat av akkumulerte tap. Tegnet kapital omfatter ikke ansvarlige lån eller andre gjeldsinstrumenter.

  Videre anses en bedrift å være i vanskeligheter dersom bedriften eller konsernet som virksomheten er en del av er insolvente (grunnvilkåret for åpning av konkurs). Insolvens foreligger når den verdijusterte egenkapital er negativ (insuffisiens) og det ikke finnes midler til å dekke løpende forpliktelser (illikviditet).

 • Tradisjonell landbruksvirksomhet
  Tradisjonell landbruksvirksomhet faller utenfor vekstgarantiordningen.

 • Eksport
  Vekstgarantiordningen kan ikke benyttes til etablering og drift av et distribusjonsnettverk i andre land, eller til løpende utgifter til eksportaktiviteter til land både innenfor og utenfor EU.

  I grove trekk innebærer dette at lån som er direkte rettet mot bedriftens eksportaktiviteter rammes av eksportforbudet, mens støtte som har mer indirekte påvirkning på eksport, herunder forberedende tiltak/forutgående aktiviteter, kan gå klar av forbudet.

  I tilfeller hvor lånet skal benyttes til arbeidskapital, vil det ikke være noe i veien for at arbeidskapitalen også blir benyttet til rene eksportaktiviteter. Det er imidlertid en forutsetning at bedriften kan dokumentere annen finansiering, herunder generering av egne inntekter, som overstiger kostnadene til eksport. Resonnementet blir da at det er bedriftens egen finansiering som dekker eksportkostnadene, mens finansieringen gjennom vekstgarantiordningen dekker øvrige kostnader. Dette gjelder selv om bedriften skulle gå med underskudd.

 • Låntaker skal ikke være børsnotert
  I Norge vil dette være selskaper notert på Hovedlisten og Axess-listen på Oslo Børs. Derimot vil selskaper som er notert på Merkur Market på Oslo Børs ikke bli ansett for å være "børsnotert" i denne sammenheng.

 • Typer virksomhet:
  - produksjon, handel eller annen aktivitet, som er ulovlig etter norsk lov og EU-lovgivning
  - produksjon og handel med tobakk eller destillerte alkoholholdige drikkevarer eller relaterte produkter
  - produksjon eller handel med våpen, våpendeler eller ammunisjon av alle slag
  - kasinoer, hasardspill eller lignende virksomhet
  - forskning og utvikling innenfor IT-sektoren relatert til elektroniske dataprogrammer eller løsninger som har til hensikt å støtte sektorer og aktiviteter som nevnt i foregående strekpunkter, internettgambling eller pornografi.

 • Forskning, utvikling og innovasjonsaktiviteter knyttet til:
  - menneskelig kloning
  - genmodifiseringg.

 • Tidligere ulovlig mottatt offentlig støtte
  Det kan ikke gis lån under vekstgarantiordningen til bedrifter som etter vedtak i ESA (Efta Surveillance Authority) har et utestående krav mot seg om å tilbakebetale tidligere ulovlig mottatt offentlig støtte.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }