Hvordan registrerer jeg timer?

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timeregistrering.

2. Velg dato du skal føre timer for fra kalenderen. Registrer timeart og fra-til klokkeslett. Timene kan også føres mot en kunde, prosjekt eller ordre dersom de skal faktureres. Hvis kolonnene for disse ikke ligger synlig, henter du de frem ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett. Du kan fordele og splitte timene på ulike timearter eller dimensjoner hvis du oppretter flere linjer på samme dato.

3. Klikk på Lagre endringer


Maler

Dersom du har mange like dager, kan du opprette maler for timeregistrering ved å klikke på plusstegnet. Du kan også redigere eller slette eksisterende maler. Ved opprettelse av ny mal må du legge inn Navn og Beskrivelse. Hver mal angir en forhåndsdefinert registrering av timer, og du kan angi følgende info i oppsettet:

  • Starttidspunkt
  • Sluttidspunkt
  • Timeart
  • Lunsj (valgfritt)
  • Beskrivelse (valgfritt)
  • Prosjekt (valgfritt)
  • Kunde (valgfritt)


Når du står på valgt dato og klikker på en opprettet mal, vil timene automatisk bli ført basert på malen.