Hvordan registrerer jeg permisjon?

Permisjon kan registreres via ansattkortet, eller via fraværsmodulen hvis du har aktivert den via Markedsplassen i systemet. 

Registrer permisjon på ansattkortet

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på den ansatte det skal registreres permisjon på.

2. Klikk på Legg til ny permisjon

regnskapsprogram-registrere-permisjon-1

Registrer permisjon via fraværsmodulen

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Klikk på Registrer i boksen for permisjon.


3.
 Velg den ansatte permisjonen gjelder for.

4. Fyll ut feltene. Dette trinnet er likt uavhengig av om du registrerer permisjonen via ansattkortet eller fraværsmodulen. 

  • Type: Du må angi hvilke type permisjon dette gjelder.
  • Arbeidsforhold: Angi hvilket arbeidsforhold permisjonen gjelder for. Husk å angi riktig arbeidsforhold dersom du har flere enn ett arbeidsforhold. Dersom du har flere arbeidsforhold som skal ha permisjon, må det opprettes nye permisjoner.
  • Prosent: Oppgi hvor mange prosent permisjonen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til den ansatte. Dersom den ansatte f.eks. er ansatt i 80 prosent stilling og skal ha to dager permisjon i uken, skal det stå 50 i feltet for prosent.
  • Startdato: Datoen permisjonen starter.
  • Sluttdato: Datoen permisjonen slutter. Du kan ikke slette permisjoner som er innrapportert. Dersom det viser seg at det ikke ble noe av permisjonen, setter du sluttdato lik startdato.
  • Kommentar for internt bruk. Denne blir ikke innrapportert i a-meldingen.

5. Klikk Lagre


Endre permisjonsprosent

For å endre permisjonsprosent må du avlutte eksisterende permisjon med den datoen endringen skjedde. Deretter må du opprette en ny permisjon med ny permisjonsprosent og startdato.


Permisjoner som er lovfestet

Lovfestede permisjoner finner du under Arbeidsmiljølovens kapittel 12 Rett til permisjon.


Permisjoner som ikke er lovfestet

Permisjoner som ikke er lovfestet, avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller via tariffavtale. Arbeidstakers rett til slik permisjon og eventuell lønn er avhengig av avtalene som er inngått.


Du må oppgi permisjon hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i 14 dager eller mer. Dette gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, lønnede og ulønnede permisjoner. Du kan oppgi alle permisjoner, også kortere permisjoner på mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }