Ofte stilte spørsmål om individuell alderspensjon (IPA) og individuell livrente

Hva slags avtale har jeg?
På kontoutskriften du har mottatt vil det stå hvilken avtale du har. Du finner også kontoutskriften elektronisk ved å logge inn med Bank-ID på www.sparebank1.no/minpensjon. Velg "Dokumentarkiv".

Hvorfor kan jeg ikke finne avtalen min på norskpensjon.no?
Det kan være flere årsaker til at din avtale ikke vises på norskpensjon.no

Det kan for eksempel være:

  • Avtalen er utbetaling
  • Forsikret og forsikringstaker er ulike personer
  • Forsikringstaker har ikke et norsk personnummer

 

Når kan jeg starte utbetalingen fra min avtale?

Individuell livrente
Total spare- og utbetalingstid må være på minimum 12 år. Utbetalingsperioden må være minimum 6 av disse årene. Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

Individuell alderspensjon (IPA)
Alderspensjon kan utbetales fra forsikredes fylte 64 år eller fra tidligere avtalt dato, og frem til avtalt opphørsalder.  Mer informasjon om utbetalingsregler finner du i forsikringsvilkårene.

Hva må jeg gjøre for å starte utbetaling?
Du vil motta et utbetalingsbrev ca. 3 måneder i forkant av avtalt utbetalingsstart. Her ber vi om opplysninger fra deg for å kunne starte utbetalingen. Ønsker du tidligere utbetaling enn avtalt, kan du, forbeholdt at det er innenfor uttaksreglene be om dette. Send uttaksskjema til pensjon@sparebank1.no.

Kan jeg stoppe en avtale som allerede har startet utbetaling?
Nei, det er ikke mulig å stoppe en avtale som allerede har startet utbetaling.

Kan jeg utsette utbetalingsstart?
Ja, det er mulig å utsette utbetalingsstart. Du vil motta et utbetalt utbetalingsbrev ca. 3 måneder i forkant av utbetalingsstart. I brevet kan du krysse av for å utsette utbetalingene og sende dette i retur til oss. 

Hva skjer med avtalen min hvis jeg utsetter utbetalingen?
Avtalen vil fortsatt stå plassert hos oss med garantert rente.

Hva er ektefellepensjon og barnepensjon?
Hvis avtalen omfatter ektefellepensjon eller barnepensjon til navngitte personer, og disse lever ved forsikredes død, kan de ha rett til utbetaling.

Hva er garantert rente?
Garantert rente er den renten som allerede ligger som en forutsetning for ytelsen. Hvis avtalen er tildelt overskudd utover garantert rente vil ytelsene øke. 

Kan utbetalingsperioden endres?
Ja, med visse unntak kan utbetalingsperioden endres. Tidligere uttak vil medføre lavere årlig ytelse og senere uttak gir høyere ytelse.

Individuell alderspensjon (IPA)
Dersom årlig ytelse er mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden reduseres.

Individuell livrente
Total spare- og utbetalingstid for Livrenten må være på minimum 12 år. Utbetalingsperioden må være minimum 6 av disse årene. 

Hvordan utbetales pensjonen?
Pensjonen utbetales til din konto ca. den 20. hver måned. 

Hvor lenge får jeg utbetalt pensjon?
Dette varierer og informasjon om hva som gjelder for din avtale finner du i kontoutskriften. 

Kan jeg begynne å spare igjen på min avtale?
Nei, det er ikke mulig å starte sparingen igjen. Hvis du ønsker å starte en ny spareavtale kan du gjøre dette i banken, eller direkte på www.sparebank1.no/minpensjon.

Når vil ytelsen øke?
Ytelsene vil øke når avtalen tildeles overskudd eller når det frigjøres tilleggsavsetninger. 

Hvordan kan jeg følge med på utviklingen av min avtale?
Utviklingen kan du se på kontoutskriften som sendes ut en gang per år. 

Kan avtalen utbetales (gjenkjøpes) i sin helhet?
Individuell alderspensjon (IPA)
Normalt ikke, men dersom verdien på utbetalingstidspunktet er under 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan den utbetales som en engangssum.

Individuell livrente
En livrente med rett til tilbakebetaling eller garantitid kan gjenkjøpes inntil verdien av erstatning ved død. Resten av avtalen må stå som opprinnelig avtalt, med unntak av hvis verdien av avkastningen er lavere en 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Da kan hele verdien av avtalen utbetales ved gjenkjøp.

Betaler jeg skatt på avtalen min?
Individuell livrente
Avkastningen er skattefri inntil utbetaling finner sted, og beskattes da som alminnelig inntekt. Gjenkjøpsverdien inngår i grunnlaget for formueskatt. Gjenkjøpsverdien er lik saldo, maksimert til TBT, eller kontantverdien av gjenstående garantitid.

Individuell alderspensjon (IPA)
IPA er fritatt for formueskatt og det betales ikke skatt av avkastning så lenge pengene står i avtalen. Utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. 

Hva skjer med avtalen hvis jeg dør eller blir arbeidsufør?
I forsikringsbeviset finner du hvilke regler som gjelder for din avtale, samt hvilke beløp som eventuelt vil komme til utbetaling ved død eller arbeidsuførhet. 

Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift?
Nei, kontoutskriften er lovpålagt informasjon som sendes ut årlig.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }