Hva er en a-melding?

A-meldingen er bedriftens månedlige rapportering til myndighetene om blant annet ansattes inntekt, arbeidsforhold og arbeidsgiveravgift.

Illustrasjon av mann som forklarer a-melding på en tavle

Hvem må levere a-melding?

Alle bedrifter som har ansatte eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser har rapporteringsplikt og må levere a-melding hver måned.

A-meldingen må sendes inn selv om ansatte ikke har fått utbetalt lønn den måneden, så lenge du har sendt inn en a-melding tidligere det aktuelle inntektsåret og de fortsatt er ansatt.


Når må jeg levere a-melding?

A-melding sendes inn månedlig, og fristen er den 5. i påfølgende måned. For eksempel må a-meldingen for februar leveres senest i løpet av 5. mars.

Det er ikke mulig å få utsatt frist. Hvis du går glipp av fristen eller det er feil i rapporteringen, kan du få bot.

Illustrasjon av kalender som viser frister for a-meldingen

Hva inneholder a-meldingen?

A-meldingen skal inneholde opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk.

I tillegg skal a-meldingen inneholde beregnet arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og eventuell finansskatt.


Illustrasjon til hvem i bedriften som kan sende inn a-melding

Hvem i bedriften kan sende inn a-melding?

  • Styreleder
  • Daglig leder
  • Regnskapsfører
  • Revisor
  • Person med delegert rettighet

Hvordan leverer jeg a-melding?

Bedrifter med inntil åtte ansatte kan registrere a-meldingen manuelt via Altinn. Større bedrifter skal sende inn a-meldingen via et regnskapsprogram med lønnsmodul eller et eget lønnssystem. For å være sikker på gjøre alt riktig anbefaler vi at du bruker et program eller får hjelp av en regnskapsfører.

Les mer på Skatteetatens nettsider.

data-pc-hender-tastatur-mus-lys

Illustrasjon til hva a-meldingen kan brukes til

Hva brukes a-meldingen til?

Det er flere grunner til at bedrifter må sende inn a-melding:

  • Skatteetaten trenger opplysningene for å kunne beregne riktig skatt for dine ansatte.
  • SSB bruker dataene til å utarbeide offisiell statistikk om arbeidsmarkedet i Norge.
  • NAV bruker opplysningene til å sikre riktig utbetaling av velferdsytelser som dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.
  • A-meldingen gir dessuten myndighetene mulighet til å føre tilsyn og kontroll. Ved å sende inn a-melding bidrar du derfor til å opprettholde et lovlig og regulert arbeidsmarked i Norge.