Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er fysiske eiendeler som bedriften din eier, og som er ment til varig bruk.

Illustrasjon av mann som forklarer anleggsmidler til kvinnelig kollega ved bruk av en tavle

Hvilke eiendeler kan kategoriseres som anleggsmidler?

Anleggsmidler går også under navnene langsiktige eiendeler og varige driftsmidler, og er de fysiske eiendelene som bedriften din har tenkt å eie eller bruke over lang tid.

Eksempler på anleggsmidler er biler, maskiner, PC-er, elektronikk, eiendom eller lignende. Anleggsmidler kan også være finansielle eiendeler.

Eiendeler som varer kortere enn ett år, og som lett kan gjøres om til penger gjennom salg eller innkreving, kalles for omløpsmidler.


Avskrive en eiendel i regnskapet

Det du kjøper inn til bedriften taper verdi over tid. For å ta høyde for verditapet, må eiendelen avskrives i regnskapet over eiendelens levetid. Dette kaller man å aktivere eiendelen. Ved å aktivere en eiendel i regnskapet, fordeler du kostnaden knyttet til eiendelen over flere år. Det gjør at regnskapet reflekterer virkeligheten bedre enn hvis du fører hele anskaffelsen i regnskapet det samme året som eiendelen blir kjøpt inn. På den måten gir det et bedre bilde av bedriftens økonomi.

Selv om det kan være vanskelig å anslå hvor lenge et anleggsmiddel vil vare, må bedriften estimere en rimelig levetid som kan brukes for å bokføre avskrivingene i regnskapet. I regnskapet vil avskrivningene, altså verdireduksjonen, komme fram  som en driftskostnad. 


Hvilke eiendeler kan jeg aktivere?

Det er kun innkjøp som klassifiseres som eiendeler som kan aktiveres og avskrives i regnskapet. En eiendel kan aktiveres hvis følgende tre kriterer er oppfylt:

  • Eiendelen skal brukes i bedriften, og dere forventer å ha eiendelen i ett år eller lenger.
  • Eiendelen har en forventet levetid på mer enn 3 år.
  • Eiendelen er av vesentlig verdi, som vil si over 15.000 kroner.

En eiendel som ikke taper seg i verdi, eller som ikke oppfyller de tre kriteriene over, føres som en kostnad i regnskapet inneværende år. 


Hva er finansielle anleggsmidler?

Finansielle anleggsmidler er langsiktige investeringer, som aksjer, obligasjoner, andeler og andre varige finansielle midler som varer over ett år. Investeringer som realiseres før ett år har gått, kalles for finansielle omløpsmidler.