Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er fysiske eiendeler som bedriften din eier, og som er ment til varig bruk.

Illustrasjon av mann som forklarer anleggsmidler til kvinnelig kollega ved bruk av en tavle

Hvilke eiendeler kan kategoriseres som anleggsmidler?

Anleggsmidler går også under navnene langsiktige eiendeler og varige driftsmidler, og er de fysiske eiendelene som bedriften din har tenkt å eie eller bruke over lang tid.

Eksempler på anleggsmidler er biler, maskiner, PC-er, elektronikk, eiendom eller lignende. Anleggsmidler kan også være finansielle eiendeler.

Eiendeler som varer kortere enn ett år, og som lett kan gjøres om til penger gjennom salg eller innkreving, kalles for omløpsmidler.


Illustrasjon av kvinne som holder på et søylediagram

Avskrive en eiendel i regnskapet

Det du kjøper inn til bedriften taper verdi over tid. For å ta høyde for verditapet, må eiendelen avskrives i regnskapet over eiendelens levetid. Dette kaller man å aktivere eiendelen. Ved å aktivere en eiendel i regnskapet, fordeler du kostnaden knyttet til eiendelen over flere år. Det gjør at regnskapet reflekterer virkeligheten bedre enn hvis du fører hele anskaffelsen i regnskapet det samme året som eiendelen blir kjøpt inn. På den måten gir det et bedre bilde av bedriftens økonomi.

Selv om det kan være vanskelig å anslå hvor lenge et anleggsmiddel vil vare, må bedriften estimere en rimelig levetid som kan brukes for å bokføre avskrivingene i regnskapet. I regnskapet vil avskrivningene, altså verdireduksjonen, komme fram  som en driftskostnad. 


Hvilke eiendeler kan jeg aktivere?

Det er kun innkjøp som klassifiseres som eiendeler som kan aktiveres og avskrives i regnskapet. En eiendel kan aktiveres hvis følgende tre kriterer er oppfylt:

  • Eiendelen skal brukes i bedriften, og dere forventer å ha eiendelen i ett år eller lenger.
  • Eiendelen har en forventet levetid på mer enn 3 år.
  • Eiendelen er av vesentlig verdi, som vil si over 15.000 kroner.

En eiendel som ikke taper seg i verdi, eller som ikke oppfyller de tre kriteriene over, føres som en kostnad i regnskapet inneværende år. 


Illustrasjon av hånd som holder et dokument

Hva er finansielle anleggsmidler?

Finansielle anleggsmidler er langsiktige investeringer, som aksjer, obligasjoner, andeler og andre varige finansielle midler som varer over ett år. Investeringer som realiseres før ett år har gått, kalles for finansielle omløpsmidler. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }