Hva er periodisering?

Periodisering vil si å fordele inntekter og kostnader som bedriften har hatt til riktig periode, slik at det gir et mest mulig riktig bilde av regnskapet.

Illustrasjon av mann som forklarer periodisering på en tavle

Hva kan periodiseres?

Alle bevegelser i bedriftens økonomi kan i utgangspunktet periodiseres. Dette kan være inntekter, kostnader, eller lønn til de ansatte. Poenget er at de knyttes til den tidsperioden som er mest naturlig, slik at bedriftens regnskap blir så korrekt som mulig.


Dame peker. Illustrasjon.

Periodisering av inntekter

Dersom du har regnskapsført en inntekt på feil måned, i stedet for der den egentlig hører hjemme, kan du periodisere denne inntekten slik at regnskapet blir riktig.

Et eksempel på dette kan være at bedriften har fakturert for en jobb helt i starten av januar, som egentlig tilhører måneden før. Da kan denne periodiseres tilbake til desember slik at den havner på riktig regnskapsår.

Husk at det likevel ofte kan være en bedre løsning å heller sende en kreditnota, slik at mottakeren slipper å periodisere kostnaden i tillegg.


Periodisering av kostnader

Du skal alltid så langt det lar seg gjøre knytte kostnadene i regnskapet til den tidsperioden de faktisk gjelder. Da kan du periodisere disse for å gi et riktig bilde av hvor kostnaden egentlig hører hjemme i regnskapet.

Et eksempel på dette kan være at bedriften har en stor utgift i januar som ikke blir regnskapsført før i februar, da vil det se ut som at januar har vært en bedre måned enn det i virkeligheten har vært. Du kan da velge å periodisere denne til januar for å få det mer korrekt.

Et annet eksempel er at du betaler for leie av kontor for et halvt år frem i tid, da ønsker du gjerne å periodisere denne med likt beløp hver måned som leien gjelder for, slik at de månedlige kostnadene fordeler seg riktig i regnskapet.


Dame peker. Illustrasjon.

Periodisering av lønn

Lønn skal alltid følge kontantprinsippet, som betyr at det skal innrapporteres i a-meldingen og bokføres den måneden den faktisk blir utbetalt.

Bedriften har likevel mulighet til å periodisere lønnsutbetalingene tilbake til den måneden hvor lønnen ble opptjent, og ikke utbetalt, hvis dette er ønskelig.

Hvordan gjøres en periodisering? 

Det er vanligst å periodisere kostnader, fordi alle bedrifter stort sett får en faktura som gjelder for en lengre periode enn den måneden fakturaen er datert. Et grunnleggende regnskapsprinsipp er at alle fakturaer skal bokføres på fakturadato, altså den datoen som står på fakturaen.

Når du periodiserer en faktura legger du hele fakturaen i regnskapets balanse som en forskuddsbetaling. Du bokfører det totale fakturabeløpet mot en balansekonto for forskuddsbetalte kostnader, og fordeler fakturabeløpet på de periodene fakturaen gjelder for ved å øke kostnaden og redusere beløpet i balansen tilsvarende. Hvis du har gjort det riktig vil beløpet gå i null ved slutten av perioden fakturaen gjelder for.

Hvis du bruker et regnskapsprogram er det ofte en automatisk funksjon for å periodisere, men det kan være greit å vite hva programmet gjør, slik at du får en bedre forståelse for regnskapet ditt. 

Eksempel 1:  

Du mottar en faktura for pensjonsforsikring (OTP) som har fakturadato 01.06. og betalingsfrist 15.07. På fakturaen står det: Pensjonsforsikring 01.07.-31.07. I dette tilfellet vil det riktige regnskapsmessig være å periodisere fakturaen slik at den blir bokført i juli måned i stedet for i juni. 
 

Dato Debet Kredit Beskrivelse
01.06. 1742 Forskuddsbetalt forsikring Leverandørreskontro Pensjonsforsikring for juli
01.07. 5945 Pensjonsforsikring 1742 Forskuddsbetalt forsikring Periodisering av pensjonsforsikring
15.07. Leverandørreskontro 1920 Bankinnskudd Betaling av pensjonsforsikring

Eksempel 2:

Du får en husleiefaktura som er datert 01.01. med betalingsfrist 15.02. I fakturaens beskrivelse står det Husleie 1. kvartal.

Dato Debet Kredit Beskrivelse

01.01.

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Leverandørreskontro

Husleie 1. kvartal

01.01.

6300 Leie lokaler

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Husleie januar (1/3 av kostnaden)

01.02.

6300 Leie lokaler

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Husleie februar (1/3) av kostnaden)

01.03.

6300 Leie lokaler

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Husleie mars (1/3) av kostnaden)

15.02.

Leverandørreskontro

1920 Bankinnskudd

Betaling av husleie 1. kvartal

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }