Dine rettigheter

Er du Skyldner hos Modhi Finance AS behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

 

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger i Modhi Finance AS er i hovedsak tilgjengelige i din Skyldnerweb, som du logger inn på via våre samarbeidende inkassoselskap. Dersom du ikke har Skyldnerweb eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Modhi Finance AS kontrollerer våre opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Modhi Finance AS sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensing av personopplysninger

Du kan kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i gitte tilfeller uten at du ønsker opplysningene slettet.

Begrensing av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men vi kan fortsatt kunne lagre dine opplysninger.

Modhi Finance AS kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet. 

Nærmere vilkår og informasjon om begrensing av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Skjerming av dine personopplysninger

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det. Ved å skjerme dine opplysninger innebærer det en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som Skyldner.


Nærmere vilkår og informasjon om skjerming av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt.

Innsigelse mot behandling

I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger Modhi Finance AS gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet.

Nærmere vilkår og informasjon om din rett til å ha innsigelser mot behandling av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Automatiserte avgjørelser

Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan vi Modhi Finance AS bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen påbyr/gir adgang til det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelser har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt.

Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.

 

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Modhi Finance AS ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss og eventuelt klage til Datatilsynet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }