Samfunnsansvar

Ønsker du å lese om samfunnsansvaret eller samfunnsengasjementet til en av våre banker, velg bank nedenfor.

SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar kan du lese om nedenfor.


Mennesker, miljø og samfunn

Selskapene i SpareBank 1 Gruppen AS forplikter seg til å ta hensyn til hvordan deres adferd og aktiviteter påvirker mennesker, miljø og samfunn - utover lovgivningen som finansmarkedet er underlagt.

Ansvarlig forvaltning

SpareBank 1 Gruppens investeringer skal ivareta miljømessige og sosiale forhold samt god selskapsstyring. Vår målsetting er å oppnå en høy risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i selskaper med en bærekraftig forretningsmodell. 

Etisk forvaltning er godt integrert i hele verdikjeden i SpareBank 1 Gruppens investeringsvirksomhet, og vårt arbeid er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper for etisk forvaltning. Som en aktiv forvalter vil vi primært utøve ansvarlighet proaktivt gjennom eierskap og dialog med styret og selskapsledelse. Ettersom vi er en profesjonell og krevende kunde kan vi øke presset mot selskaper og derigjennom sikre at ESG (Environmental, Social and Governance) er en integrert del av deres virksomhet. Dette vil gi selskapene og oss som eiere en god og langsiktig verdiskapning. 
Les mer om bærekraft i SpareBank 1 Forsikring og  ODIN Fondsforvaltning.

Krav til leverandører

SpareBank 1 Gruppens innkjøpspolicy krever at alle avtaler har informasjon om samfunnsansvar, etikk og varslingsplikt. Leverandører skal som minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper - også i forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og anti-korrupsjon.


Bekjempelse av korrupsjon

Etiske retningslinjer er en del av ansettelseskontrakten og sier noe om hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Selskapet har obligatorisk e-kurs i etikk og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og sikkerhetsbrudd.


Det ytre miljø

 

SpareBank 1 Gruppen er miljøfyrtårnsertifisert og utvikler
klimaregnskap basert på samlet energiforbruk fra daglig drift.

Gjennom energibruk, reisevirksomhet, transport, materialvalg, innkjøp, avfall og vannforbruk har SpareBank 1 Gruppen begrenset påvirkning på miljøet. 

 


Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

SpareBank 1 Gruppen har lagt tilrette for at ansatte får en god balanse mellom arbeid og fritid, personlig utvikling og ulike livsstilsaktiviteter. Konsernet har avtale om inkluderende arbeidsliv.


Menneskerettigheter

SpareBank 1 Gruppen har ikke egne retningslinjer for menneskerettigheter. Området anses å være dekket gjennom konsernets etiske regler som angir hovedprinsipper for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal opptre, og hvilke holdninger som skal ligge til grunn, for beslutninger i gitte situasjoner.