Samfunnsansvar

Ønsker du å finne ut av samfunnsansvaret eller samfunnsengasjementet til en av våre 16 SpareBank 1-banker, trykk på "Gå til din bank". 

SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar kan du lese om nedenfor.


Mennesker, miljø og samfunn

Selskapene i SpareBank 1 Gruppen AS forplikter seg til å ta hensyn til hvordan aktiviteter påvirker mennesker, miljø og samfunn - utover lovgivningen som finansmarkedet er underlagt.

Etisk forvaltning

Innenfor kapitalforvaltning følgesetiske retningslinjer og internasjonalt anerkjente prinsipper for etisk forvaltning. Etiske hensyn vektlegges ved valg av eksterne kapitalforvaltere og ved analyser av selskaper i egne fond.  Det legges vekt på god eierskapsutøvelse og utelukkelse av selskaper som ikke tilfredsstiller konsernets etiske standarder.

Bekjempelse av korrupsjon

Etiske retningslinjer er en del av ansettelseskontrakten og sier noe om hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Selskapet har obligatorisk e-kurs i etikk og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og sikkerhetsbrudd.


Det ytre miljø

 

SpareBank 1 Gruppen er miljøfyrtårnsertifisert og utvikler
klimaregnskap basert på samlet energiforbruk fra daglig drift.

Gjennom energibruk, reisevirksomhet, transport, materialvalg, innkjøp, avfall og vannforbruk har SpareBank 1 Gruppen begrenset påvirkning på miljøet. 

 


Menneskerettigheter

SpareBank 1 Gruppen har ikke egne retningslinjer for menneskerettigheter. Området anses å være dekket gjennom konsernets etiske regler som angir hovedprinsipper for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal opptre, og hvilke holdninger som skal ligge til grunn, for beslutninger i gitte situasjoner.


Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

SpareBank 1 Gruppen har lagt tilrette for at ansatte får en god balanse mellom arbeid og fritid, personlig utvikling og ulike livsstilsaktiviteter. Konsernet har avtale om inkluderende arbeidsliv.


Krav til leverandører

SpareBank 1 Gruppens innkjøpspolicy krever at alle avtaler har informasjon om samfunnsansvar, etikk og varslingsplikt. Leverandører skal som minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper - også i forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og anti-korrupsjon.