Samfunnsansvar

Her kan du lese om SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar.
Vil du lese om samfunnsansvaret eller samfunnsengasjementet til en av våre 13 banker, kan du velge bank nedenfor.


SpareBank 1 Gruppens samfunnsansvar

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta. Som følge av dette er rammebetingelsene for næringslivet i ferd med å endres. For finansaktører er det forretningsmessig risiko knyttet til klimaendringer, men det er også muligheter forbundet med å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Bygger på sparebankenes grunnfilosofi

SpareBank 1 Gruppens bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til sparebankene som lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. Gruppen jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og selve driften av datterselskapene. Se datterselskapenes årsrapporter.

Les om SpareBank 1 Gruppens arbeid med Åpenhetsloven (PDF)

Retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden og forretningspartnere (PDF)

Dette er vi opptatt av

Bærekraft er godt integrert i SpareBank 1 Gruppens investeringsvirksomhet og baserer seg på internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig forvaltning. Bærekraftsvurderinger inngår, på linje med andre finansielle faktorer, i investeringsbeslutningene avhengig av aktivaklasse og strategi.

I SpareBank 1 Gruppen foregår forvaltning i SpareBank 1 Forsikring og i ODIN Forvaltning.

SpareBank 1 Forsikring: 
Les våre Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
(In English: Our Responsible Investment Policy)

ODIN Forvaltning: 
Les om ODINs forvaltningsfilosofi

SpareBank 1 Gruppens felles innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsavtaler har eget standardvedlegg om samfunnsansvar. Leverandørene skal, som et minimum, tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, inkludert bestemmelser om lønn, arbeidstid og HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. De samme krav gjelder for leverandørenes underleverandører og samarbeidspartnere tilknyttet leveranser til SpareBank 1.

I standardvedlegget om samfunnsansvar ligger en varslingsplikt fra leverandørens side, samt en innsyns- og revisjonsrett fra SpareBank 1s side. Leverandøren forplikter seg til å opptre etisk korrekt i enhver sammenheng i forbindelse sine leveranser til SpareBank 1 og pålegges å følge opp underleverandører. Brudd på dette anses som kontraktsbrudd og kan gi grunnlag for heving av avtalen.

SpareBank 1 Gruppen påvirker miljøet gjennom sin forretningsdrift – både direkte og indirekte. Konsernet er forbruker av naturresurser (inkludert energi og vann), produserer avfall, og er ansvarlig for transport og reiser. Vi søker å minimere den negative miljøeffekten av sin virksomhet og jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Målinger gir et godt utgangspunkt for målsetting og reduksjoner. For tiende år på rad utarbeider vi et klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten.

Klimaregnskapet dekker SpareBank 1 Forsikring AS, Sparebank 1 Skadeforsikring AS, SpareBank 1 Medlemskort AS i tillegg til SpareBank 1 Gruppen AS. Disse enhetene omfatter omtrent 78 prosent av de ansatte i gruppen.

I forsikringsselskapets eiendomsforvaltning jobber selskapet sammen med leverandører og kunder for å redusere de negative miljøeffektene av porteføljen gjennom byggenes levetid.

SpareBank 1 Gruppen har lagt forholdene til rette for at medarbeiderne i konsernet skal oppleve personlig utvikling og ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Gruppen har avtale om inkluderende arbeidsliv.

Menneskerettigheter anses å være dekket gjennom gruppens felles etiske retningslinjer, som er en del av ansettelseskontrakten. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Konsernet har obligatorisk e-kurs i etikk og rutiner for varsling av sikkerhetsbrudd og andre kritikkverdige forhold, som trakassering, korrupsjon og hvitvasking.