Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av Modhi Finance

For å kunne håndtere deg som Skyldner, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

 

Innsamling av personopplysninger fra deg som Skyldner og fra andre

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi i visse tilfeller innhente fra deg som Skyldner. Modhi Finance AS kjøper porteføljer av misligholdt gjeld fra kreditorer. Vi mottar opplysninger fra kreditor blant annet om hva kravet deres gjelder, hvor stort det er, når det forfalt, renter, gebyr og dine kontaktopplysninger. Vi registrerer opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til kravet.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av vår innfordring av krav overfor deg, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret, Eiendomsregisteret og Gjeldsregisteret.

Utlevering av personopplysninger

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Internt i SpareBank 1

De personopplysningene bankene og selskapene i SpareBank 1 behandler er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også mellom selskapene i SpareBank 1. Noen opplysninger kan likevel deles internt mellom de selskaper i SpareBank 1 som er finansforetak. Det omfatter såkalte nøytrale Skyldneropplysninger som er navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon, opplysninger om hvilket SpareBank 1 selskap du er Skyldner i og hvilke tjenester og produkter du har inngått avtale om.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov.

Til andre private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Ved betalinger til eller fra utlandet utleverer vi tilhørende personopplysninger til den utenlandske banken. Det er lovene i mottakerlandet om bestemmer i hvilken grad opplysningene utleveres til offentlige myndigheter eller kontrollorganer. For eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning, tiltak mot hvitvasking av penger eller terrorfinansiering.

Om utenlandske skatteforpliktelser

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering, kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter. Du finner mer informasjon om FATCA på nettsidene til det amerikanske skattedirektoratet eller Skattetaten.

Ifølge Skattedirektoratet skal opplysningspliktige fra og med 1. januar 2016 identifisere kontohavere som er skattemessig bosatt i andre land, også kjent som CRS (Common Reporting Standard). Nye konti kan ikke opprettes før egenerklæring er innhentet og gjennomgått. Les mer om CRS hos Skatteetaten. 

Bruk av databehandlere

Modhi Finance AS har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakter med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

 

 

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }