Hvem er forsikringstaker?

Forsikringstaker er gjerne definert som personen eller bedriften som betaler for en forsikring, og er som hovedregel den som eier eiendommen eller gjenstanden som forsikres. Forsikringstakeren kan også være den som har krav på erstatning eller forsikringssum i henhold til forsikringsavtalen og vilkårene. 

Ved personforsikringer og personalforsikringer er forsikringstakeren den personen som er forsikret. Altså den personen som har krav på utbetaling eller behandling. Ved livsforsikring og gruppelivsforsikring er forsikringstaker den personen som ved dødsfall utløser utbetaling, mens begunstiget er den personen(e) som mottar utbetalingen.

Hvem er forsikringsgiver?
Forsikringsgiver er forsikringsselskapet.