Juridisk hjelp

Permittering og ytelser

Hva lurer du på?

Som arbeidstaker må du søke om dagpenger dersom din bedrift permitterer deg. Dagpenger ytes ikke før du selv har søkt og ytes ikke med tilbakevirkende kraft. Det er derfor viktig at du registrerer deg som arbeidsledig og søker på NAV.

Etter de siste varslede regelendringer fra regjeringen, er det permitteringsvarsel på to dager. De to første dagene i permitteringen er det arbeidsgiver som må betale lønnen din. Deretter vil du få full lønn som dagpenger fra NAV (inntil 18 dager, maks 6 grunnbeløp altså ca 600 000 kr), dersom du har fått innvilget søknad. Et tips er å søke om dagpenger straks du har fått permitteringsvarsel.

Deretter er det dagpenger etter reviderte satser hvor det nylig er bestemt av Stortinget/ regjeringen at permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62,4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden.

Informasjon om nylige regelendringer kan du lese om på NHO sine hjemmesider. Det vil kunne komme nye endringer innen kort tid.

  • Du må søke om dagpenger hos NAV
  • Til søknaden om dagpenger må det vedlegges: 
    • Arbeidskontrakt
    • Permitteringsvarsel (dette må lages av arbeidsgiver, se eksempel her)
    • Bekreftelse på arbeidsforhold (dette må lages av arbeidsgiver, se eksempel her). NB: Ifølge siste oppdaterte melding fra NAV trengs ikke dette skjemaet pt ved korona-permittering. 

Vær klar over at det etter folketrygdloven og noen særlover gjelder noen minstekrav for å få dagpenger. Blant annet kreves årsinntekt av en viss størrelse og at du er permittert minst 40 %.

Dersom du er sykmeldt før permitteringen trer i kraft, skjer ingen endring i sykepengegrunnlaget. Dersom du blir sykmeldt etter permitteringen trer i kraft, beregnes sykepengene av dagpengene, altså et langt lavere beløp.

Vanligvis har du rett til 10 dager pr år, for å ta hånd om syke barn som er 12 år eller yngre (eller behov grunnet syk barnepasser).

Nå innebærer de nye reglene at denne perioden dobles, altså har du tidligere hatt rett til 10 dager hjemme med sykt barn, har du nå rett til 20 omsorgsdager. Det er også gjort klart at omsorgspenger er aktuelt i dagens situasjon, selv om det ikke er tale om sykt barn. Arbeidsgiver skal betale full lønn ved omsorgspermisjon, menarbeidsgiverperioden er kortet ned til 3 dager.

De nye reglene innebærer at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4. Det resterende vil dekkes av NAV.