Koronavirus og pensjon

Her svarer vi på de viktigste spørsmålene om permitteringer og pensjon for bedrifter.

Sist oppdatert 22. desember 2021, klokken 13:00.

Privatkunde? Gå hit

Midlertidig pensjonsordning for ansatte som er permittert
opphører 28. februar 2022.

Permitteringer

Hovedregelen i pensjonslovgivningen er at man ikke skal være med i tjenestepensjonsordningen når man blir permittert, og permitterte kan derfor meldes ut fra permitteringstidspunktet.


Spørsmål og svar om pensjon og permitteringer

 • Det er mulig å endre denne bestemmelsen i pensjonsavtalen slik at permitterte ansatte kan beholde sitt medlemskap i tjenestepensjonen ved permittering. Dersom dette er ønskelig så kontakt din rådgiver eller send en e-post til pensjon@sparebank1.no

 • De kan meldes ut fra permitteringstidspunktet. Vær oppmerksom på de konsekvenser de ansatte kan oppleve ved at de mottar pensjonskapitalbevis og må betale forvaltningskostnader selv og eventuelle forsikringer som opphører. 

 • Dersom din bedrift vurderer permitteringen som kortvarig og forbigående, kan det være aktuelt å opprettholde avtalen for de permitterte, men stoppe sparingen for disse. Denne ordningen kan innføres i en periode frem til 28. februar 2021. Forsikringsordningene som tilhører avtalen vil på denne måten kunne opprettholdes og det vil være enklere å gjenoppta sparingen når situasjonen bedrer seg og de ansatte gjenopptar sitt arbeid. Arbeidsgiver kan beholde permitterte i pensjonsordningen uten å betale sparing til alderspensjon i inntil 52 uker. Forsikringsordningen nevnt her inkluderer betalingsfritak ved arbeidsuførhet og eventuell uførepensjon og etterlattepensjoner.

  Den største kostnaden for din bedrift, sparing til alderspensjon, vil da opphøre fra registrert permitteringsdato. 

  Ønsker din bedrift å benytte denne løsningen gjøres det slik i portalen:

  • Registrer årslønn med kr 79,-  på de ansatte som permitteres. Dette gjøres under fanen «Ansatte». Stillingsprosent kan stå uendret.
  • Ved neste fakturering vil bedriften din motta en faktura med omkostninger, samt sparing for de som ikke er permittert. I tillegg vil dere motta en egen faktura for forsikringsordningene på permitterte medlemmer.
   • Det vil tilkomme et gebyr på kr 100,- for tilleggsfaktureringen.
   • Dere må gi oss en skriftlig aksept på at dere ønsker denne løsningen da dette er å beregne som et tillegg til eksisterende avtale. Avtaletillegget kommer sammen med fakturaen og det er tilstrekkelig at dere bekrefter pr mail.
  • Dersom dere skal permittere et stort antall ansatte (over 50), kan SpareBank 1 Forsikring være behjelpelig både med å registrere stopp i sparing til alderspensjon og opphevelse av stoppen når de ansatte er tilbake i jobb. I så fall må daglig leder, eller den daglig leder har gitt fullmakt til å administrere bedriftens pensjonsavtale, sende en mail til pensjon@sparebank1.no. I mailen må bedriftsnavn fremgå tydelig. Vedlagt i mailen ber vi om en kryptert excel-fil med følgende informasjon: bedriftens navn, organisasjonsnummer og avtalenummer, etterfulgt av ansattes fornavn, etternavn, fullt fødsels- og personnummer (11 siffer) og endringsdato per ansatt (ÅÅÅÅMMDD). Passordet skal være lik avtalenummeret til avtalen hos oss.

  Deltidspermitterte kan ikke opphøre sparingen for den delen de jobber, så disse kan altså ikke settes til 79,-.

  Vi minner om at endringer i pensjonsplan må drøftes i pensjonsordningens
  styringsgruppe
  dersom antall medlemmer i ordningen er 15 eller flere.

  Når permitteringen opphører eller senest innen 15. mars 2022:

  Den enkelte bedrift er selv ansvarlig for å korrigere lønnsgrunnlaget igjen når permitteringen opphører eller senest innen 15. mars 2022. Dette gjøres også i portalen. Som arbeidsgivere er det dere som til enhver tid har korrekt status på de ansatte og det er veldig viktig at pensjonsgrunnlaget er riktig innen fristen. 

  På samme måte som ved registrering av permitteringen, kan SpareBank 1 Forsikring være behjelpelige med dette i de tilfeller der permitteringen gjelder et større antall ansatte (over 50).

  Spesielt for bedrifter som bruker filoppdatering/masseoppdatering

  For dere som oppdaterer bedriftens pensjonsavtale med fil fra lønnssystemet hver måned er det viktig at den ansatte er registrert som «Permittert». Statuskoden i lønnssystemet må altså endres fra «Aktiv» til «Permittert» på de ansatte som er lagt inn med kr 79,- i årslønn. Dette sikrer at filen ikke overskriver endringen som er lagt inn.

  Det samme gjelder dersom permitterte omfattes av avtalen, og de ansatte skal ligge med den lønn og stillingsprosent de hadde før de ble permittert helt eller delvis.

   

 • Ved delvis permittering skal man ikke meldes ut av avtalen. Pensjonsopptjeningen vil da følge stillingsandelen som er opprettholdt.

 • Foreldre i fødselspermisjon har særlig vern mot oppsigelse (permittering er en mildere variant av oppsigelse), men kan i teorien også sies opp hvis arbeidsgiveren har en særlig god grunn og beviser at det ikke er på grunn av fødselspermisjonen.

  For det praktiske rundt pensjonsavtalen gjelder likevel fortsatt hovedregelen om at man ikke skal meldes ut mens man er i fødselspermisjon. Dette endres først dersom prosessen for bedriften går så langt at lovkravet «forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon» ikke lenger er oppfylt, eksempelvis ved en nært forestående konkurs.

 • Dersom dere har hybridpensjon må dere være spesielt oppmerksomme, slik at det ikke skjer utilsiktede utmeldinger med høye krav til administrasjonsreserve ved utstedelse av pensjonsbevis eller fripoliser.

  Det kan da være et godt alternativ å sette ned lønn til kr 79,- som nevnt overfor.

Bruk av innskuddsfond

I perioder som dette er det viktig å sjekke om bedriften har midler på innskuddsfondet. Det anbefales at man bruker midlene der før man vurderer andre tiltak knyttet til pensjonsordningen.


Spareprosent og pensjonsgrunnlag

For enkelte som nå står i en svært krevende økonomisk situasjon kan endringer i spareprosenten være et alternativ for å redusere løpende kostnader midlertidig.

 • Dersom bedriften har sparing fra første krone, kan det være et alternativ å endre til sparing fra 1G.
 • Det kan i noen tilfeller være aktuelt å redusere spareprosent noe tilbake i tid, begrenset til 01.01.2020. Dette kan per i dag ikke gjøres i portalen, dersom det er aktuelt kontakt pensjon@sparebank1.no

Husk at endringer i pensjonsplan må drøftes i pensjonsordningens styringsgruppe dersom antall medlemmer i ordningen er 15 eller flere.

Betaling av faktura

 • Som kjent krever vi aldri inn purregebyr eller sender ubetalte fakturaer til inkasso.
 • Vi har inntil videre stoppet avgangsføring av pensjonsavtaler som ikke betales etter ordinære purrerutiner.
 • Vi har inntil videre stoppet purringer og det vil per nå ikke skje noe med en avtale som betales for sent. Her vil vi imidlertid følge med på hva andre aktører i bransjen gjør og vurdere fortløpende.
 • Vi vil løpende vurdere fleksible innbetalingsløsninger for de bedrifter som sliter ekstra økonomisk.

«Frys» av avtaler

Vi har fått flere spørsmål om muligheten til å «fryse» eller midlertidig stoppe enkeltavtaler. Dette er noe vi ikke anbefaler å gjøre da konsekvensen er at man ikke oppfyller forpliktelsene sine overfor de ansatte.

I praksis vil avtalen da stoppe opp og ingenting vil gå ut. Når avtalen settes i gang igjen vil alt som har samlet seg opp på avtalen gå ut på en gang.

Vi ser at det i enkelte tilfeller på litt større bedrifter i utsatte bransjer kan være en nødløsning, men dette må kun være unntaksvis og gjøres i samarbeid med oss.