Transportforsikring

Transportforsikring passer for transportører som frakter egne varer. Vi tilbyr både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler, avhengig av ditt behov.

Dekker økonomisk tap hvis varer blir skadet eller borte under transport.
Velg mellom forsikring av enkeltforsendelser eller årsavtale for frakt av varer hele året.
Kan skreddersys med spesialavtale og valg av tilleggsforsikringer.

Transportansvar

Det er naturlig å tenke at skader på lasten er transportørens ansvar og ikke deg som eier varen. Da er det viktig å være klar over en ting: Ifølge norsk og internasjonal lov, er transportørens ansvar sterkt begrenset. Transportøren er ansvarlig for tap som skyldes at de har vært uaktsomme eller gjort noe som er uforsvarlig eller uakseptabelt. Det vil si at hvis transportøren kolliderer, men ikke har vært uaktsom eller kan noe for at ulykken skjedde, så kan man ikke kreve erstatning fra transportøren.

Selv i tilfeller der transportøren er ansvarlig for en skade, er beløpet de er ansvarlig for, svært begrenset. Begrensningen av erstatningen beregnes per kg i SDR. I praksis betyr dette at man kan risikere at dyre varer blir erstattet til en symbolsk pris. 

Med en transportforsikring er det den som eier varene, som er forsikret. Hvis du ønsker å dekke transportforsikring for dine kunder - se godsansvarsforsikring.

Hva dekker transportforsikring?

Forsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en vare blir utsatt for skade eller tap under transport. Du kan velge to avtaletyper og ulike dekninger, avhengig av bedriftens behov.

Omsetning av varer

Denne dekningen passer for bedrifter som vil ha årsavtale for alle transporter i inn- og utland, og som enten bærer risikoen eller må forsikre varen etter avtalte leveringsbetingelser. Vi beregner prisen ut fra antatt årlig omsetning for varer bedriften skal transportere.

Tidsforsikring

Denne dekningen passer for eiendeler bedriften skal transportere i Norge. Den brukes gjerne av kunder som trenger enkeltforsikring eller årsavtale, for eksempel når de frakter en utstilling av biler, båter, utstyr eller arbeidsmaskiner fra sted til sted.

Egne varer i egne biler

Denne dekningen er tilpasset bedrifter som vil ha årsforsikring for transport av egne varer i egne biler, og som transporterer varer som har mindre verdi. Hvis bedriften har varer med større verdi, anbefaler vi heller dekningen for omsetning av varer.

Engangsforsikring

Engangsforsikringen dekker transport av varer og ting én gang, for en strekning bedriften oppgir på forhånd og som varer i en bestemt tid. Forsikringen passer både for bedrifter og privatpersoner.

Tilleggsforsikringer

For disse tilleggene må vi inngå spesialavtale:

 • Avbruddsforsikring:
  Tap ved ventetid på et fast sted. Gjelder kun omsetning transport varer på A-vilkår.
 • Termoklausul:
  Tap på grunn av temperaturinnvirkning ved transport. 
 • Vrakfjerning:
  Utgifter ved å fjerne totalødelagte forsikrede varer ved transport.

Vilkår

A-vilkår: Alle farer

Dette vilkåret dekker alle farer som varene kan bli utsatt for under transport. Brukes ofte for varer som ikke tåler så mye.

B-vilkår: Utvidet transportulykke

Dekker skader/tap som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykke, for eksempel utforkjøring, akselbrudd eller grunnstøting. I tillegg dekker vilkåret brann, naturskade, varer som kastes eller blir skylt over bord, skade ved flom, fullstendig tap av hele kolli når man laster og losser, flytting av varer i nødhavn og felleshavari.

Denne forsikringen blir ofte brukt for varer som tåler mye og brukte ting. Vi anbefaler denne som som minimum for all sjøtransport.

C-vilkår: Transportulykke

Et begrenset vilkår som dekker skader som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykke eller for brann, naturskade og felleshavari. Brukes ofte for varer som tåler mye, men som allerede har en del mangler eller skader.


Ikon, pengesekk

SDR (Special Drawing Rights)

Kursen på en SDR svinger, men ligger vanligvis på rundt 10-11 kroner.

 • Norge, alle typer transport: 17,00 SDR per kilo
 • Landevei, internasjonalt: 8,33 SDR per kilo
 • Luft: 17,00 SDR per kiloJernbane: 17,00 SDR per kilo
 • Sjø: 2,00 SDR per kilo

Enkeltforsikring eller årsavtale?

Vi tilpasser forsikringen etter hvilke leveringsbetingelser som gjelder (incoterms). Vi tilbyr to typer avtaler:

Enkeltforsikring 
Enkeltforsikring passer når du ønsker å forsikre én enkelt forsendelse.

Årsavtale
Årsavtale passer når du frakter varer eller eiendeler hele tiden, hele året.

 


Incoterms 

Incoterms står for International Commercial Terms. Det er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser som forteller om det er kjøper eller selger som skal ta kostnadene, ansvaret og risikoen for varetransporten.


Har du hatt skade eller uhell under transport?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.