Definisjoner alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten presenteres det alternative resultatmål i tillegg til måltall som reguleres av IFRS.

Forstå virksomheten bedre
Mer tydelig informasjon om hvordan konsernet har prestert eller forventer å prestere

Definisjoner alternative resultatmål

SpareBank 1 Nordmøre presenterer alternative resultatmål (APM'er) som gir nyttig informasjon for å supplere regnskapet. Målene er ikke definert i IFRS (International Financial Reporting Standards) og er nødvendigvis ikke direkte sammenlignbare med andre selskapers resultatmål. APM'er inkludert i våre rapporter for å gi innsikt og forståelse for konsernets resultatoppnåelse, og representerer viktige måltall for hvordan ledelsen styrer aktivitetene i konsernet. APM'er er ikke ment å erstatte eller overskygge regnskapstallene. Nøkkeltall som er regulert i IFRS eller annen lovgivning er ikke regnet som alternative resultatmål. Det samme gjelder for ikke-finansiell informasjon. SpareBank 1 Nordmøre sine alternative resultatmål er presentert i oversiktene hoved-/nøkkeltall og resultat fra kvartalsregnskapene, årsregnskapene, samt i styrets beretning. Alle APM'er presenteres med sammenligningstall. APM'ene som nevnt under har i stor grad vært brukt konsistent over tid.

Lønnsomhet

Egenkapitalavkastning
EK avkastning gir relevant informasjon om lønnsomhet ved å måle evne til å generere lønnsomhet fra aksjonærens investering. EK avkastning er ett av konsernets viktigste finansielle måltall, og beregnes som ordinært resultat tilgjengelig for aksjonærene for perioden, i prosent av gjennomsnittlig egenkapital, fratrukket hybridkapital (fondsobligasjoner) klassifisert som egenkapital.

Kostnadsprosent
Gir informasjon om korrelasjonen mellom inntekter og kostnader. Beregnes som sum driftskostnader dividert med sum inntekter.

Gjennomsnittlig rentemargin
Måler den gjennomsnittlige fortjeneste konsernet har på utlån og innskudd og beregnes som netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Balansetall

Brutto utlån til kunder inkl kredittforetak
Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS som finansieringskilde for utlånsvirksomheten. Nøkkeltallet reflekterer bankens totale utlånsvolum inkludert volum overført. Summen av brutto utlån til og fordringer på kunder og utlån som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.

Innskuddsdekning
Gir relevant informasjon om konsernets likviditet, nøkkeltallet viser andelen av bankens utlånsvirksomheten som finansieres av innskudd fra kunder og beregnes som Innskudd fra kunder dividert med sum utlån til kunder ved utløpet av perioden.

Innskuddsdekning inkl kredittforetak
Måltallet for innskuddsdekning gir relevant informasjon om konsernets likviditet. Nøkkeltallet viser andelen av bankens utlånsvirksomheten som finansieres av innskudd fra kunder. Innskuddsdekning beregnes som innskudd fra kunder dividert med sum utlån inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS ved utløpet av perioden.

Innskuddsvekst siste 12 mnd
Informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets innskuddsvirksomhet. Nøkkeltallet er beregnet som Innskudd fra kunder ved utløpet av perioden minus Innskudd fra kunder ved starten av perioden, dividert på Innskudd fra kunder ved starten av perioden.

Utlånsvekst inkl kredittforetak siste 12 mnd
Informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets utlånsvirksomhet. Konsernet benytter kredittforetak som finansieringskilde, og brutto utlånsvekst inkludert utlån solgt til kredittforetakene reflekterer bedre aktiviteten og veksten i utlånsvirksomheten enn om disse utlånene var ekskludert. Nøkkeltallet er beregnet som Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved utløpet av perioden minus Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved starten av perioden, dividert på Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved starten av perioden.

Forvaltningskapital inkl kredittforetak
Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank1 Næringskreditt AS som finansieringskilde for utlånsvirksomheten. Volum overført til disse kredittforetakene er fra bankens kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i banken. Nøkkeltallet reflekterer bankens totale eiendeler inkludert overført til kredittforetakene. Summen eiendeler i balansen og volum utlån som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.

Nedskrivninger på utlån og mislighold

Nedskrivninger i % av brutto utlån
Resultatført tap målt forholdsmessig i forhold til brutto utlån. Tallet beregnes som resultatførte tap på utlån og garantier dividert med gjennomsnittlig Brutto utlån i perioden.

Nedskrivninger i % av brutto utlån inkl kredittforetak
Resultatført tap målt forholdsmessig i forhold til brutto utlån inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Tallet beregnes som resultatførte tap på utlån og garantier dividert med gjennomsnittlig Brutto utlån i perioden.

Engasjement med mislighold over 90 dager i % av brutto utlån
Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens brutto utlån som er misligholdt (over 90 dager) i forhold til det totale utlånsvolumet av brutto utlån. Periodens misligholdte engasjementer (over 90 dager) på utlån og garantier dividert på brutto utlån og vises i prosent.

Øvrige kredittforringede engasjement i % av brutto utlån
Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens brutto utlån som er kredittforringet, men ikke misligholdt i forhold til det totale utlånsvolumet av brutto utlån. Periodens kredittforringede engasjementer på utlån og garantier dividert på brutto utlån og vises i prosent.

Egenkapitalbevis

Bokført egenkapital per EKB
Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr EK-bevis, og mulighet til å vurdere rimeligheten av aksjens børskurs. Beregnes som egenkapitalen ved utløpet av perioden dividert på antall EK-bevis.

Resultat per EKB
Nøkkeltallet gir informasjon om inntjeningen per egenkapitalbevis og mulighet til å vurdere rimeligheten av børskursen til egenkapitalbeviset. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet dividert på antall egenkapitalbevis.

Pris / Resultat pr EKB
Inntjeningen pr EK-bevis sett opp mot børskurs på det aktuelle tidspunkt, noe som gir mulighet for å vurdere rimeligheten av EK-bevisets børskurs. Beregnes som børskurs pr EK-bevis dividert på annualisert resultat pr EK-bevis.

Pris / Bokført egenkapital
Verdien av bokført egenkapital pr EK-bevis sett opp mot børskurs på gitt tidspunkt. Gir mulighet til å vurdere rimeligheten av børskursen til EK-beviset. Beregnes som børskurs pr EK-bevis dividert på bokført egenkapital pr EK-bevis (se definisjonen av dette nøkkeltallet over).


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }