Forpliktelser

FNs bærekraftsmål

Vår bærekraftstrategi bygger på FNs bærekraftsmål som er verdens fellesarbeidsplan for en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å bidra på alle målene. Likevel har vi valgt å løfte frem noen av FNs bærekraftsmål som vi mener er spesielt relevant for vår virksomhet.

FN Global Compact

Ti prinsipper for samfunnsansvar i næringsliv som gir føringer for hvordan virksomheten sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

FNs miljøprogram innen finans (UNEP FI) 6 prinsipper som gjør banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å nå bærekraftsmålene og oppfylle Parisavtalen.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

SpareBank 1 Nordmøre følger anbefalingene i veikartet. Veikartets visjon: «Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn
konkurransekraft».

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper/FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Næringslivsaktører forventes å påta seg ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Retningslinjene er førende for hvordan vi jobber med leverandørkjedene