Ord og uttrykk

Bærekraft Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov. Bærekraft handler om hvordan vi jobber for å fremme en bærekraftig utvikling.
ESG Står for miljø (E), sosiale forhold (S) og virksomhetsstyring (G). Disse tre faktorene er sentrale i bærekraft, og begrepene
brukes om hverandre. Hvis noe skal være bærekraftig må disse tre faktorene være dekket.
ESG-risiko Risiko for at miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring blir påvirket, eller at slike forhold påvirker oss.
For eksempel at vi blir påvirket av klimarisiko (endret vær).
Grønt Obligasjonsrammeverk Et rammeverk som blir brukt til å hente inn finansiering til våre grønne bedriftsmarkedsutlån. Vi har 500 millioner nok
utestående i grønn obligasjon.
Grønne boliger Boliger som kvalifiserer til våre grønne utlånsprodukter for boliger. Dette er boliger med energimerke A eller B
(nye etter 2010).
EUs Taksonomi Et klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter som viser om en økonomisk aktivitet er bærekraftig. Må oppfylle minst
ett av EUs miljømål, samt ikke gjøre vesentlig skade på ett av de andre miljømålene, og ikke gjøre skade på sosiale forhold.
Vesentlighetsanalyse En analyse av våre vesentlige påvirkninger innen bærekraft, hva som er våre viktigste bærekrafttemaer. Danner grunnlag for
strategien, daglig arbeid med bærekraft, og vår rapportering.
Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og behandling av
personopplysninger. Informasjonssikkerhet omfatter konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.