Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på tar vare på dine interesser, og hjelper den dagen du ikke lenger er i stand til det selv. 

Tjenesten leveres av Advokatfirmaet Legalis AS.

Fremtidsfullmakt - juridisk hjelp

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere personer mulighet til å ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det selv.

Demens, sinnslidelse, eller alvorlig sykdom kan være tilstander som gjør at du trenger denne hjelpen.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. I en fremtidsfullmakt omtales den som gis fullmakt for en fullmektig. Du som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver. 

Les veileder for Fremtidsfullmakt før du starter (pdf).

Har du allerede opprettet en kontrakt hos Legalis? 
Finn din kontrakt her.


Fremtidsfullmakt

1499 kroner
 • Fremtidsfullmakten er en standard kontrakt, som omfatter de fleste forhold som er aktuelle.
 • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS ser over og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten.
 • Fremtidsfullmakten må skrives ut og signeres av deg og to vitner sammen, da det ikke er mulighet til å signere digitalt. 
 • Ønsker du å tilpasse innhold og trenger mer hjelp fra advokat, tilbyr Legalis en redusert timespris på kr 1990,-.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du overføres til Legalis sine sider der du velger og fyller ut kontrakt. Denne vil bli kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis AS før du betaler.

Slik kommer du i gang

ikon chat i hvit sirkel

Vurder ditt behov og ønsker

For å få en god fremtidsfullmakt er det viktig å gjøre seg opp en mening om hva du vil skal inngå i fullmakten. 

mobil-bankid

Sett i gang

Fyll ut kontrakten sammen, slik at dere vet hva avtalen inneholder og betyr. Les teksten nøye og vurder om dette er i tråd med dine ønsker.

Etter at du har startet utfylling av kontrakten på Legalis sine sider, kan du logge inn, lagre, og komme tilbake senere for å fullføre.

blyant_ikon

Signer kontrakten

Etter at den er kvalitetssikret av advokat, må dere skrive ut og signere kontrakten sammen.

En fremtidsfullmakt krever to vitner, som er til stede når signeringen skjer. 

hjerte_ikon

Oppbevaring

Oppbevar signert fremtidsfullmakt på et sikkert sted etter avtale med den som gis fullmakt i dokumentet. Da vet han eller hun hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk.Spørsmål om fremtidsfullmakt

For å opprette en fremtidsfullmakt må du ha fylt 18 år, og du må ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Hvorvidt du kan opprette fremtidsfullmakt når du eksempelvis har en påbegynnende demenssykdom, vil bero på hvor langt i sykdomsforløpet du er. Dersom du er på et tidlig stadium og du fremdeles er samtykkekompetent, kan du fremdeles opprette en fremtidsfullmakt. Vi anbefaler imidlertid i slike tilfeller at du innhenter en legeerklæring som bekrefter at du ved underskrivelsestidspunktet er samtykkekompetent. Dette for å være på den sikre siden, da fullmakten kan bli avslått dersom det går kort tid mellom opprettelse og ikrafttredelse. 

Fremtidsfullmakten skal signeres av fullmaktsgiver (den som oppretter fremtidsfullmakten) for hånd. Fullmakten skal også signeres for hånd av to vitner som er til stede samtidig som fullmaktsgiver. Dette innebærer at du ikke først kan innhente en vitneunderskrift den ene dagen, for deretter å innhente vitneunderskrift nr. 2 den neste dagen. Det er viktig at vitnene er til stede samtidig.  

Vitnene må videre være myndige, vite at det er en fremtidsfullmakt, og forstå betydningen av vitneunderskriften. Vitnene kan heller ikke ha en egeninteresse i at det opprettes en fremtidsfullmakt. Vitnene kan heller ikke være i nær slekt med fullmaktsgiver eller noen av fullmektigene. Velg derfor venner, naboer el. 

Vitnenes fulle navn, adresse og fødselsdato må fylles inn i feltet under hver enkelt vitnes underskrift. 

Nei, fullmektigen skal ikke signere på fremtidsfullmakten. Det er kun fullmaktsgiver og to vitner som skal signere. Fullmaktsgiver kan og skal ikke signere som vitne. Se punktet om signering. 

Ja, det gjør ingenting om vitnene er gift med hverandre, så lenge de ikke er gift med fullmaktsgiver eller noen av dens nærstående. Det innebærer at et gift vennepar kan signere som vitner, så lenge de ikke har en familiær tilknytning til noen i fullmakten, eller har en egeninteresse i at fremtidsfullmakten opprettes. 

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og kan ikke selv ha verge. 

Eksempler på de du kan gi fullmakt til:

 • ektefelle
 • samboer 
 • barn
 • søsken
 • barnebarn
 • venn eller en annen person du foretrekker.

Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

Ja, så lenge du fremdeles er samtykkekompetant og fremtidsfullmakten ikke har tredd i kraft, kan du endre og tilbakekalle fremtidsfullmakten. 

Dersom du ønsker å endre den, anbefales det å opprette en helt ny fremtidsfullmakt, som signeres på nytt av fullmaktsgiver og to vitner. Dersom du begynner å stryke eller kladde for hånd i fullmakten, kan det oppstå tvil om når og hvem som har gjort dette, som gjør at Statsforvalteren muligens vil avslå fullmakten. Det beste er derfor å opprette en ny fremtidsfullmakt med ønskede endringer. 

Dersom du ønsker å tilbakekalle hele fremtidsfullmakten, må du sørge for at avtalen kastes/destrueres. Det er derfor viktig at du tilbakekaller originaler som eventuelt er delt ut til dine fullmektiger. 

Det finnes ikke noe offentlig oppbevaring av fremtidsfullmakten. Dette innebærer at du selv må sørge for en trygg oppbevaring av fremtidsfullmakten. Dersom fremtidsfullmakten skal tas i bruk, må denne stadfestes hos din lokale statsforvalter. Statsforvalteren godtar bare den originale signerte fremtidsfullmakten, kopier aksepteres ikke. Det er derfor den originale fremtidsfullmakten med fysiske underskrifter du må ta vare på. Mange ønsker derfor å opprette fremtidsfullmakten i flere originaler, slik at både du og din fullmektig oppbevarer en original hver. 

Fullmakten trer i kraft når en legeerklæring bekrefter at du som fullmaktsgiver er i en tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for hjelp innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det. Altså kan fremtidsfullmakten tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse ting. 

Den som er fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om din helsetilstand for å dokumentere at du er ute av stand til å ivareta egne interesser. For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder denne legeerklæringen.

Når legeerklæringen foreligger skal fullmektigen umiddelbart gi deg og din ektefelle eller samboer en skriftlig beskjed om fullmaktens gyldighet og om dens innhold. Har du ikke ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger av deg få beskjed. Når dette er gjort skal fullmektigen be om Statsforvalterens stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 84. 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland krever at Statsforvalteren i fylket godkjenner fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du lese mer om stadfesting

Dersom det inntreffer forhold ved fullmaktsgivers sinnslidelse som gjør at fullmakten må tre i kraft, må det først og fremst innhentes en legeattest som bekrefter at det er nødvendig at noen overtar ansvaret for fullmaktsgivers interesser. 

Deretter skal den originale fremtidsfullmakten med fysiske underskrifter og legeerklæringen sendes til din lokale Statsforvalter for stadfestelse. Statsforvalteren kontrollerer deretter om vilkårene for fremtidsfullmakt er oppfylt. 

Dersom fremtidsfullmakten oppfyller vilkårene, vil Statsforvalteren sende stadfestet fremtidsfullmakt i retur. For det tilfellet at Statsforvalteren ikke godkjenner fremtidsfullmakten, vil du ikke ha noen klagemulighet. Det vil da være ordinært vergemål som er alternativet. Det er derfor veldig viktig at formkravene er oppfylt, og at fullmakten er signert riktig med vitner.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland krever at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Banken vil deretter gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konto, slik at fullmektig får tilgang til konto i egen nettbank og mobilbank (fullmektig må være, eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers BankID, da BankID er personlig og skal kun brukes av eier.

Fremtidsfullmakt – trygghet for hele familien

For å sikre at fremtida skal bli god, skrev Alfon og Gerd-May fremtidsfullmakt sammen med barna.


Flere temaer for juridisk hjelp:

Samboerkontrakt
Alle samboere trenger en samboerkontrakt.
Testament og arv
Bestem hvem du gir bort deler av arven din til.

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med fremtidsfullmakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1990,-

Ring oss

Telefon Legalis

21 41 67 80

Skriv til oss

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Skriv til oss

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Legalis skal sørge for at hele Norge har tilgang til en god advokat. Legalis er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med advokat, og skal levere god juridisk kvalitet til en fornuftig pris.  

Det er 40 advokater i Legalis som tilbyr advokatbistand innenfor alle spørsmål
som privatpersoner kommer borti i løpet av livet.

Les mer på legalis.no


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }