landbruksdriftsbygning i brann og brannmann som jobber med å slukke

TIPS OG RÅD

Brannforebygging i landbruket

Som gårdbruker står du ikke bare i fare for å miste hjemmet, men også arbeidet og dyrene dine. Å drive brannforebygging kan derfor være den beste forsikringen du noen gang velger.

Er du forberedt?

Branner i landbruket er et stort problem og særlig når driftsbygninger med dyr eller boliger blir rammet. Ofte er også branner på gårder preget av lang utrykningstid og begrenset tilgang på slokkevann. Dette fører ofte til at slike branner gjør ekstra stor skade.

Det er ikke alt du kan forberede deg på og beskytte deg mot, men brannforebyggende tiltak og planlegging er viktig. Det kan både bidra til å redusere risiko for brann og å minimere skaden om ulykken først skulle skje. 

Brannstatistikk i landbruket 2023

I 2023 ble det registrert totalt 101 branner i driftsbygninger og 155 boligbranner på gårdsbruk, der erstatningen var over 100.000 kr. Totalt gikk verdier for over 560 millioner kroner tapt. Det er registrert totalt 6 branner i 2023 der til sammen 7.871 dyreliv har gått tapt. Hovedårsaken til brannene er elektrisk installasjon og utstyr.

Kilde: Landbrukets brannvernkomité

bonde og ku er fornøyde med brannsikringen

Hva kan jeg gjøre for å sikre gården mot brann?

Uansett hvor trygt du driver gården din finnes det ingen garantier mot brann, men det er mye du kan gjøre for å ta ned brannrisikoene og gjøre gården din tryggere.

Sjekk av el-skap og elektrisk utstyr

En stor prosentandel av branner oppstår i elektriske anlegg, sikringsskap eller i løst elektrisk utstyr. Vi anbefaler derfor å sjekke sikringsskapene dine regelmessig. Her er en sjekkliste for el- og sikringsskap du bør gjennomgå regelmessig:

 • Stram til sikringene hvis du har skrusikringer i sikringsskapet, og vurder å bytte ut sikringene til dagens standard.
 • Hold alltid dørene til sikringskap og el-skapene lukket. 
 • Test jordfeilbryteren regelmessig. Hvis du ikke har jordfeilbryter, kontakt en elektriker om hvilken type jordfeilbryter som er riktig for gården din.
 • Hvis du ikke har et overspenningsvern i sikringsskapet, anbefaler vi at du installerer det. Jo mer utsatt gården din er for lyn og todenvær, jo viktigere er det å ha en fungerende overspenningsvern.
   

Fester du varmesensorer i el-skapene dine gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen.


Sjekk elektrisk utstyr og ledninger

 • Se etter svimerker i støpsler, ledninger, kontaktpunkter, lamper og annet elektrisk utstyr. Kontakt elektriker hvis du finner feil eller avvik. 
 • Ta ut støpselet av utstyr som ikke er i bruk, som for eksempel sveiseapparat, høytrykksspyler, varmelamper, ladere o.l.
 • En skjøteledning er midlertidig løsning, og er egne typer for utendørs bruk. Hvis det blir en permanent løsning må du få elektriker til å legge opp nytt punkt eller en ny kurs.
 • Få en godkjent el-kontrollør til å gjennomføre en sjekk av det elektriske anlegget på gården. Hvor ofte det skal kontrolleres varierer fra gård til gård. Du kan se nettsidene til FG-kontroll for hva som gjelder for din gård. 
   

Hvis du gjennomfører du en el-kontroll med termografering på gården gir vi deg 20 % rabatt på forsikringen.

Selvantennelse i fôr

Branntilløp i høy, halm og annet organisk materiale er en kjent og fryktet årsak til brann i driftsbygninger. Dette bør du gjøre for å ta ned risikoen for varmeutvikling i fôret:

 • Hold den relative fuktigheten i fôret under 16 %. Vær nøye med tørkeprosessen før fôret lagres. Selv om fôret er tørt ved lagringen, kan regn fra et utett tak eller vegg på driftsbygningen være nok til å bringe fuktigheten i fôret til et nivå som kan føre til at bakterier begynner å utvikle varme. 
 • Strø salt i tørrhøyet. Saltet binder vannet i høyet på en slik måte som gjør at bakteriene ikke kan utnytte det i sin utvikling. 
 • Det er viktig å overvåke temperaturen i lageret. Temperaturmålere som ligger inne i høy-/halmlageret kan avsløre om varmeutviklingen har kommet i gang. Det ofte bedre med flere små fôrlagre enn ett stort. Problemet i større lagre kan være å «finne» stedet hvor prosessen starter, for eksempel ved en taklekkasje.
   

Har du temperatursensorer i eksempelvis plansilo eller korntørkeanlegget, gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen.

Parkering av kjøretøy

Traktorer og arbeidsmaskiner kan begynne å brenne mens de står parkert inne i en bygning, selv med motoren avslått. Resultatet blir ofte totalskader både på bygningen og arbeidsmaskiner. Du bør ha rutiner for hvordan du kan hindre slike branner:

 • For kjøretøy med hovedstrømbryter skal gulvet i garasje/parkeringssted være tett og ha ubrennbar overflate. Kravet gjelder arealet under traktoren og en meter utenfor. 
 • Skru alltid av hovedstrømbryteren etter du har parkert maskinene dine. 
 • For kjøretøy som ikke har hovedstrømbryter, kreves det at hele gulvet i garasjen skal være tett og ha ubrennbar overflate. Vurder om du kan ettermontere hovedstrømbryter. Vi har eksempelvis sett mange branner i kompaktlastere.
 • Husk at det er påbudt å ha minst ett brannslokkingsapparat i garasjen.

Med sensorer som overvåker temperaturen på arbeidsmaskinene gir vi deg 10 % rabatt på forsikringen.

Varme arbeider

Varme arbeider er arbeid hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Forsikringsselskapene har satt krav til at de som utfører varme arbeider utenfor faste tilrettelagte produksjons- og verkstedrom skal ha sertifikat fra Norsk brannvernforening eller en organisasjon godkjent av Norsk brannvernforening.

Planlegging

Om ulykken først er ute er det viktig at du har en plan for hva dere gjør i tilfelle brann. Dette bør alle på gården øve på slik at alle vet hva man gjør om det verste skulle skje. 

Ting du må tenke på:

 • Raskeste vei ut og alternative utganger om raskeste vei ut ikke er tilgjengelig.
 • Plassering av slukkeutstyr. Vet alle hvor det er, og er det lett tilgjengelig?
 • Kan alle på gården bruke slukkeutstyret riktig?
 • Kan du gjøre noe for å minimere skaden før brannvesenet kommer, uten å sette deg selv og andre i fare?
 • Vi anbefaler at du henger opp et plankart ved inngangen til fjøset. Dette gjør det enklere for brannvesenet å orientere seg når de kommer, og de kan jobbe mer effektivt.

Generell brannforebygging

Gjør det til en vane å teste røykvarslere hver måned og bytt batteri hvert år på Røykvarslerens dag, 1. desember. 

Et brannalarmanlegg gjør det mer sannsynlig at et branntilløp slukkes før større skade oppstår. Har du over 30 dyr er du pliktig til å ha varslingsanlegg, men vi anbefaler at alle vurderer å investere i et anlegg uansett størrelse på produksjonen. Sørg for å ha jevnlig kontroll av brannalarmanlegget. Mattilsynet utarbeider regelverk for brannsikring på gårder med dyrehold

Slukkeutstyr som branntepper, slukkeskum og brannslukkingsapparat er enkelt å få tak i. Sørg for at du har riktig og nok utstyr. Det er også viktig at du vet hvordan utstyret skal plasseres og når og hvordan det skal vedlikeholdes.

Rot og søppel som ligger og slenger kan bidra til at en brann sprer seg raskere. Hold driftsbygning og andre områder på gården ryddig. God skadedyrkontroll er viktig siden rotter og mus kan ødelegge det elektriske anlegget og forårsake brann. 

Brannforebygging som gir rabatt på forsikringen

20 % rabatt

for el-kontroll med termografering

20 % rabatt

for FG-godkjente brannalarmer og varslingssystemer

10 % rabatt

med skadeforebyggende sensorer installert


Branner i solcelleanlegg

Det har den siste tiden vært en økning av branner som starter i solcelleanlegg. Mangelfull dokumentasjon og feil montering er vanlige årsaker. Vi anbefaler alle som har solcelleanlegg eller som skal gå til anskaffelse, om å gå gjennom dokumentasjonen. Hvis det er mangler eller feil, bør du få det rettet.

Viktige sikkerhetstiltak
En viktig sikkerhetsfunksjon er DC-bryteren som slår av strømmen i solcelleanlegget i tilfelle brann. Feil montering av denne bryteren kan føre til brannfare. DC-bryteren skal monteres på en ikke-brennbar plate for å begrense skadene ved en eventuell brann. Vi anbefaler også å ha brannslukkingsutstyr i nærheten av solcelleanlegget. 

Trygghet er et resultat av god forberedelse

Uansett hvor forberedt du er, kan ulykken likevel være ute. Da er det godt at nødetatene også øver spesifikt på brann i fjøs. Vi fikk være med når vår samarbeidspartner Mære landbruksskole hadde storøvelse på brann i fjøset. 

Video placeholder image

Husk å forsikre både bolig- og driftsbygninger

Forsikring for landbruksbygg dekker små til store landbruksbygninger, driftsbygninger og lokaler for dyrehold. Forsikringen dekker skade som skyldes bl.a. brann, men kan også utvides til å dekke nedetiden etter skade (avbrudd-/driftstap).

Husforsikring dekker boligen og gir erstatning slik at du kan reparere eller bygge et nytt dersom det skal skje noe. Du kan velge mellom topp og standard. Standard dekker det meste du trenger, men toppforsikringen har litt flere fordeler.

Mer informasjon om brannvern

 • Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.
 • Landbrukets brannvernkomitè er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen jobber for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.
 • Brann- og eksplosjonsvernloven finner du en oversikt over privatpersoners og virksomheters plikter når det gjelder brannvern.
 • Sikker hverdag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har flere temasider med tips under temaet "Brann".
   
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }