Personvern for sentrale representanter hos kjøper eller selger av portefølje

Modhi Finance AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter gjeldende regelverk. Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet.

Vår håndtering av personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge.

 

Personvernerklæringen er oppdatert 14.11.2018 av Modhi Finance AS.

 • Både i forbindelse med kjøp og salg av gjeldsporteføljer behandles personopplysninger om sentrale representanter hos kjøper/selger av en gjeldsportefølje. De sentrale representantene er f.eks. daglig leder, styremedlemmer og andre i ledelsen hos kjøper / selger av en portefølje.

 • Modhi Finance AS bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet. Modhi Finance AS er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

 • Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg og din arbeidsgiver. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter.

 • Vi samler inn dine personopplysninger elektroniske ved sikker overførsel til våre datasystemer.

 • - Identifikasjonsinformasjon som navn fødselsnummer og kopi av legitimasjon.

  - Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse.

  - Finansiell informasjon.

  - Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.

 • Behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 (1)(f), berettiget interesse. På en betryggende måte sikrer vi dine interesser og dine rettigheter og friheter.

 • Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er lovpålagte plikter i forbindelse med anti-hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter. Konkret gjelder dette i forbindelse med:

  - administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og faktureringer

  - forebygging og avdekking av straffbare handlinger

  - sikkerhet

  - lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller

  - oppfyllelse av bransjespesifikk regulering

 • Vi bruker ikke dine personopplysninger til profilering eller å fatte automatiske avgjørelser.

 • Våre behandlingsformål er reelle, aktuelle og legitime. Vi behandler ikke dine personopplysninger for sekundære formål som er uforenlig med det primære formålet som lå til grunn for at dine personopplysninger opprinnelig ble innhentet. Vi underretter deg før vi behandler dine personopplysninger for sekundære formål, hvis vi i første omgang innhentet dine personopplysninger for et primært formål.

 • Vi begrenser hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger til det som er nødvendig for våre behandlingsformål.

  Vi vurderer kontinuerlig nødvendigheten for vår fortsatte lagring av dine personopplysninger.

  Hvis lagring av dine personopplysninger er nødvendig av grunner som følger av lovhjemler, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger.

 • Med deling eller utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering. De personopplysningene bankene og selskapene i SpareBank 1 behandler er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også mellom selskapene i SpareBank 1.

  Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov. Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

 • Vi overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS.

 • SpareBank 1 arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos SpareBank 1. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring.

  - Vi sikrer dine personopplysninger med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak.

  - Vi har tiltak for å oppdage og dokumentere årsaken til sikkerhetsbrudd.

  - Sikkerhetsbrudd rapporteres og håndteres i henhold til lovverket.

 • Er du sentral representant hos kjøper eller selger av portefølje, behandler Modhi Finance AS personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }