Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 ble pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte fikk rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone. Nytt fra 1. januar 2023 er at sparing fra første krone også omfatter bedrifter som ikke er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Worried entrepreneur young man working at desk on laptop looking serious

Blir din bedrift omfattet av endringene 1. januar 2023?

Nytt regelverk omfatter bedrifter som ikke er pliktige til å ha tjenestepensjon. Pensjonsordningen vil automatisk bli endret til å spare fra første krone.
Sparesatsen for lønn mellom 0-1 G blir endret til samme sparesats som dere har for lønn mellom 1-12 G. 

Vurderer dere alternative sparesatser, kan dere endre spareplan ved å logge inn i kundeportalen.


Spørsmål og svar til de nye reglene

 • Dere kan endre spareplanen i kundeportalen - logg inn her. Velg "Oversikt" og så "Endre spareplan".

  For å endre opptaksbetingelser for alder og stillingsprosent må dere fylle ut følgende skjema.

   

 • Dersom dere i dag har en sparesats over minimum (2 %) kan dere vurdere å tilpasse sparesatsen for å finansiere sparing fra første krone. Dere kan imidlertid ikke velge et nivå som er lavere enn 2 % 0-12G. Merk at en slik tilpasning kan medføre at noen ansatte får økt sparing og noen ansatte får lavere sparing.

 • Slike spareplaner kan videreføres så lenge de oppfyller minimumskravene til sparing (tilsvarende 2 % av lønn 0-12 G).

 • Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i A-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Dagens unntak for ansatte med alder under 20 år, deltid under 20 %stilling og sesongarbeidere er ikke gyldige etter 30. juni 2022.

  Sesongarbeidere skal meldes inn på lik linje med andre ansatte. Disse var tidligere særbehandlet i lovverket, men denne særbehandling er opphevet, jf lovvedtak i Stortinget (Lov om innskuddspensjon (LOI) §4-2 fjerde ledd og lov om tjenestepensjon §3-5). Merk at det fremdeles kan være unntak knyttet til ansatte som ikke er med i Folketrygden, ansatte som er medlem i utenlandsk pensjonsavtale eller som er over 75 år (Herunder LOI §4.1, §4-2 LOI Forskrift §2, LOI Forskrift §6-1).

  For å endre opptaksbetingelser for alder og stillingsprosent må dere fylle ut følgende skjema.

 • Mindreårige arbeidstakere under 18 år har ikke råderett over opptjent pensjon. For disse arbeidstakerne er det verge som må ta valg for den mindreårige, både når det gjelder hvordan midlene skal forvaltes, valg av eventuell selvvalgt leverandør og reservasjoner av tidligere oppspart pensjon.

  For mindreårige arbeidstakere under 16 år er det verge som må samtykke til at det innhentes helseopplysninger for den ansatte. Mindreårige arbeidstakere kan derimot fra de er 16 år selv samtykke til at helseopplysninger innhentes.

 • For de fleste er denne grensen 1 000 kroner per ansatt per år. For enkelte grupper kan beløpet være avvikende. Les mer hos Skatteetaten.

 • For en ansatt i 100 % stilling i en bedrift med minimum sparing (2 %) er økt sparing 2 128 kr (2 % av 0 – 1 G,  1 G= 124.028). For deltidsansatte reduseres beløpet i henhold til stillingsprosenten. Økt sparing vil også påvirke pris for innskuddsfritak (lovpålagt forsikring) og på sikt forvaltningskostnadene. Dersom endring i opptaksbetingelser medfører flere ansatte, vil også administrasjonsomkostningene gå noe opp. Bedriften kan se på ulike alternativer for spareplan på innlogget side.

 • Fra 1. januar 2023 er alle bedrifter omfattet av sparing fra første krone. 

 • De som skal meldes inn, skal også ha uførepensjon om avtalen har det. Det er ikke anledning til å unnta de for dette. Har avtalen få medlemmer må de levere helseerklæring. Om medlemstiden er kort og helseerklæring ikke leveres vil de ikke bli tatt opp i uførepensjonsdelen.

 • Ja, ansatte skal informeres om endringene. Dersom bedriften har 15 eller flere medlemmer må bedriften ha en styringsgruppe for pensjon. Styringsgruppen er lovpålagt og skal bestå av minst tre personer. Minst en av personene skal velges av og blant medlemmene. Styringsgruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen avpensjonsordningen. Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres.

  Aktuell lovtekst: Lov om innskuddspensjon §2-6, Lov om tjenestepensjon §2-4

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }