Medarbeidere

Mangfold, likestilling og inkludering

Hovedmål

  • Kjønnsbalanse på ledernivåer (40/60)
  • Minst 97 % nærvær 
  • ​Ha en god oversikt over kompetansekrav som kreves av våre medarbeidere på bærekraft​

Delmål

  • Jobbe aktivt for å ha kjønnsbalanse i rekruttering av lederstillinger
  • ​Jobbe forebyggende og systematisk med nærvær
  • ​Identifisere mest sentrale roller på bærekraft, avdekke kompetansegap og gjennomføre tiltak for å heve kompetanse
  • Jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet

Hva er mangfold, likestilling og inkludering for oss?

Et av bankens fire strategiske fokusområder er at vi skal være en super plass å jobbe. En forutsetning for dette er et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulikheter. Banken ønsker å rekruttere medarbeidere som reflekterer det samfunnet vi er en del av – uavhengig av etnisitet, kulturell bakgrunn, legning, religion og kjønn. Balansen mellom arbeid, hjem og fritid for alle ansatte skal være god, dette er noe banken legger til rette for. Likestilling og mangfold følges opp i alle deler av virksomheten og diskriminering aksepteres ikke.