Samfunnsengasjement

Hovedmål

  • Det oppfordres til og forventes at sponsorobjekter og mottakere av gavemidler har fokus på bærekraft
  • Støtte aktiviteter som bidrar til bærekraftig forbruk (for eksempel gjenbruk), mangfold og inkludering
  • Bidra til bolyst, befolkningsvekst og et solid næringsliv gjennom støtte til lokalsamfunnet

Delmål

  • Følge opp og evaluere etterlevelse på avtaler som har vilkår knyttet til bærekraft
  • Alle våre arrangement skal være bærekraftig
  • Lage møteplasser hvor bærekraftutfordringer- og muligheter er tema

Hva er samfunnsengasjement for oss?

Vårt samfunnsengasjement skal bidra til at banken skaper verdier for våre kunder, eiere og lokalsamfunnet. Det handler om verdier og kultur som gjør at vi skiller oss ut. Vi jobber målrettet i bruken av bankens gave- og sponsormidler for at vi skal ha et aktivt samfunnsengasjement for generasjoner, hvilket også er en av våre fire strategiske pilarer. Vårt samfunnsengasjement handler ikke bare om merkevare, men om sjela vår. Vi ønsker å utgjøre en forskjell.