Fond med fokus på bærekraft

Se sparepengene dine vokse i fond som har fokus på bærekraft. I fondsoversikten får du oversikt over fondets bærekraftsmerking. 

Sykler uten hender.
bærekraftscore - fond med fokus på bærekraft

Bærekraftsmerking av fond

Fondene i fondsoversikten er merket med en karakter fra A til F og tilhørende bærekraftscore. Scoren viser hvordan selskapene har dokumentert det arbeidet de gjør med bærekraft gjennom ansvarlig eierskap, samfunnsnyttige investeringer eller eksklusjon.

  • Vi anbefaler fond som har fått merket A, B og C

Hvordan bestemmes bærekraftscoren, og hvor finner jeg den?

Det er utarbeidet et spørreskjema som alle fondsforvaltere må svare på for å kartlegge fondenes ESG-forhold. Svarene hentes inn årlig og er med på å bestemme bærekraftscoren.

Merkeordningen skal vise fondenes karakter for bærekraft, basert på poenggivning. Et fond kan få til sammen fem poeng, på de tre kriteriene: negativ screening, positiv screening og aktivt eierskap. 

Fondene får deretter en karakter fra A til F, basert på hvor mange poeng som er oppnådd. Et fond med karakter A eller B er vurdert mer bærekraftig enn et fond med karakter C.

Merkeordningen til fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbankene er utarbeidet i samarbeid med Position Green.

A: Utmerket (5 av 5 poeng)
Fondet får toppscore på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer. Fondet har investeringer i bærekraftige selskaper som investeringsformål.

B: Bra (4 av 5 poeng)
Fondet får toppscore på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer, men fondet har ikke bærekraft som investeringsformål.

C: Nokså bra (3 av 5 poeng)
Fondet scorer jevnt over godt på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer.

D: Noe mangelfullt (2 av 5 poeng)
Fondet ivaretar aktivt eierskap og/eller utelukkelser av sektorer.

E: Mangelfullt (1 av 5 poeng)
Fondet får kun ett poeng enten på aktivt eierskap eller utelukkelse av sektorer.

F: Ingen poeng (0 av 5 poeng)
Fondet får ingen poeng i kategoriene aktivt eierskap, utelukkelse av sektorer eller samfunnsnytte.

Merkeordningen til fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbankene er utarbeidet i samarbeid med Position Green.


Et fond får poeng for negativ screening ved å utelukke enkelte selskaper som ikke er ønsket, for eksempel selskaper som driver med miljøødeleggelser, våpenproduksjon eller korrupsjon.

Fond som ikke utelukker selskaper som investerer i kontroversielle våpen, får 0 poeng. 

For å oppnå maks poengsum i denne kategorien (to poeng) må fondet i tillegg utelukke selskaper som: 

  • bidrar til alvorlig miljøskade.
  • fører til uakseptable nivåer av klimagasser.
  • er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter.
  • er involvert i korrupsjon.
  • får vesentlige deler av sine inntekter, eller baserer vesentlige deler av sin virksomhet fra termisk kull.

Merkeordningen til fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbankene er utarbeidet i samarbeid med Position Green.

Et fond får poeng for positiv screening ved å inkludere selskaper som tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring på en mer bærekraftig måte enn andre selskaper i sin bransje. 

Den høyeste poengsummen et fond kan oppnå i denne kategorien, er ett poeng. Det følger EU-regelverket om bærekraftig finans (SFDR, artikkel 9).  

Det kan likevel hende at fondene med karakter A investerer i noe som ikke er bærekraftig, til tross for at de har bærekraft som formål.  

Merkeordningen til fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbankene er utarbeidet i samarbeid med Position Green.

Aktivt eierskap handler om forvalters rolle og engasjement på vegne av fondet.

Her kan en fondsforvalter få inntil to poeng.

  • Fond som utøver aktivt eierskap, ivaretar selskapenes bærekraftspørsmål og benytter sin stemmerett aktivt på alle generalforsamlinger. 
  • Fond som ivaretar aktivt eierskap er åpne om avstemmingsprosesser, inkludert resultatene. Det er også en forventning om at rapporter fra generalforsamlinger skal offentliggjøres.

Merkeordningen til fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbankene er utarbeidet i samarbeid med Position Green.

Når du velger fond i fondsoversikten får du opp relevant informasjon om fondet. I tillegg til nøkkelinformasjon og prospekt finner du informasjon om bærekraft og bærekraftscore. 

illustrasjon: mobil med detaljer om fond

ODINs arbeid med bærekraft

ODIN er en ledende fondsforvalter som investerer i bærekraftige kvalitetsselskaper. Fondene består av godt etablerte selskaper som påvirker bærekraft på en positiv måte.

ODIN påvirker selskapene aktivt til å ta enda mer bærekraftige valg. 

Les mer om hvordan ODIN jobber med bærekraft

ODIN er et datterselskap i SpareBank 1 Forvaltning. ODIN skal opptre i tråd med retningslinjer som SpareBank 1 stiller til sin verdipapirdistribusjon.


ESG - mer enn bare bærekraft!

ESG er en forkortelse for Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) og handler i praksis om hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. ESG handler om alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte.


Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer
Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }