Finansiering av innovasjon og vekst

Gjennom vekstgarantiordningen til Innovasjon Norge tilbyr vi innovasjonslån og vekstkreditt til bedrifter som skal gjøre en innovativ investering eller er i vekst. 

unge-grundere-med-robot-hode
Bedriften får tilgang til tidligere eller mer finansiering enn den normalt ville fått.
Gir bedriften bedre grunnlag for å skaffe nødvendig egenkapital.
Kan kombineres med annen finansiering fra bank eller Innovasjon Norge.

illustrasjon-lan-utstyr-kjoretoy

Vekstgarantiordningen på 1-2-3

Lurer du på om din bedrift kan søke om lån eller kreditt gjennom vekstgarantiordningen? Her får du en kjapp innføring.
Sirkel med tallet 2

Hvem kan søke? 

Små og mellomstore bedrifter med inntil 250 ansatte som oppfyller ett eller flere kriterier knyttet til innovasjon og vekst. Før du søker bør du gjøre deg opp en formening om hvilke av kriteriene bedriften oppfyller. Enkelte virksomheter, sektorer og aktiviteter kan omfattes av begrensninger i ordningen. Bedriften må ha betjeningsevne, selv om den mangler tilstrekkelig sikkerhet. 

Sirkel med tallet 2

Hva kan pengene brukes til? 

Bedriften kan søke om enten lån eller kreditt. Ordningen kan brukes til å finansiere de fleste kapitalbehov, det vil si både investeringer, drift og arbeidskapital. Lån og kreditt gjennom vekstgarantiordningen kan ikke brukes til å refinansiere eksisterende gjeld. 

Sirkel med tallet 3

Hvilke betingelser gjelder? 

Lånebeløp er mellom 250.000 og 4 millioner kroner, og kan innvilges med en avdragsfri periode på 1 eller 2 år fra utbetalingstidspunktet. Løpetiden for lån er mellom 1 og 10 år. Løpetiden kan forlenges underveis, men innenfor en total løpetid på 10 år. For kreditt er løpetiden maks 3 år, men minimum 1 år. Kreditt kan gjøres om til lån, men innenfor en samlet løpetid på 10 år.


Kriterier for finansiering med vekstgaranti

Bruk av vekstgaranti forutsetter at formålet med lånet eller egenskaper ved bedriften oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Lånet skal brukes til å investere i produksjon, utvikling eller implementering av nye, eller vesentlig forbedrede:

 • produkter, prosesser eller tjenester
 • produksjons- eller leveransemetoder
 • organisatorisk innovasjon eller prosessinnovasjon (inkludert innovative forretningsmodeller), hvor det foreligger risiko for teknologisk, industriell eller forretningsmessig svikt
 • Bedriften har over en treårsperiode hatt en gjennomsnittlig årlig, intern vekst i antall ansatte eller omsetning på mer enn 20 prosent. Det må være 10 eller flere ansatte ved begynnelsen av perioden.
 • Forutsetter at bedriften har vært i markedet mindre enn 12 år siden første kommersielle salg.
 • Bedriftens forsknings- eller innovasjonskostnader representerer minst 5 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene. For oppstartsbedrifter uten finansiell historikk, vil inneværende skatteperiode være gjeldende.
 • Forutsetter at bedriften har vært i markedet mindre enn 7 år etter første kommersielle salg.

Bedriften har et betydelig innovasjonspotensial eller er forsknings- eller innovasjonsdrevet i kraft av å tilfredsstille ett av følgende kriterier:

 • Bedriftens årlige forsknings- og innovasjonskostnader er lik eller større enn 20 prosent av lånebeløpet, som vist ved låntakers siste godkjente årsregnskap. Det forutsettes at bedriften planlegger en økning i forsknings- og innovasjonskostnader tilsvarende minimum lånebeløpet (ihht. forretningsplan).

 • Bedriften skal bruke minst 80 prosent av lånebeløpet til forsknings- og innovasjonsrelaterte aktiviteter (indikert ved bedriftens forretningsplan), og det resterende beløp på kostnader som muliggjør disse aktivitetene.

 • Bedriften har mottatt tilskudd, lån eller garantier fra forsknings- og innovasjonsprogrammer i EU (f.eks. Horisont 2020, EIC eller Eurostars) eller fra nasjonale eller regionale forsknings- og innovasjonsordninger (f.eks. fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet) i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med vekstgaranti ikke skal dekke de samme kostnadene.

 • Bedriften har fått en forsknings-, utviklings- eller innovasjonspris fra en EU-institusjon eller et EU-organ i løpet av de siste 24 månedene.

 • Bedriften har registrert minst en teknologirettighet (som et patent eller opphavsrett til programvare) i løpet av de siste 24 månedene, og hensikten med lånet skal være å muliggjøre bruk av denne rettigheten, direkte eller indirekte.

 • Bedriften er en tidligfase-SMB hvor det er foretatt en investering fra et venturekapitalfond i løpet av siste 24 måneder, eller at en slik venturekapitalinvestor er aksjonær i bedriften.

 • Bedriften har behov for risikokapital større enn 50 prosent av gjennomsnittlig årlig omsetning i de fem foregående årene. Dette skal være basert på en forretningsplan som tar sikte på å introdusere et nytt produkt eller å gå inn i et nytt geografisk marked.

 • Bedriftens forsknings- og innovasjonskostnader utgjør minst 10 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene, (eller i oppstartsselskaper uten finansiell historikk i inneværende skatteperiode). Dette skal være bekreftet av en ekstern revisor.

 • Bedriften har blitt innvilget SkatteFUNN i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med vekstgaranti ikke skal dekke samme kostnadene.

 • Bedriften har mottatt Seal of Excellence fra EU eller Innovasjon Norge i løpet av de siste 36 månedene.

Bedriften skal bruke lånet til å investere i digitalisering på minst ett av følgende områder:

 • Utvide eller omdanne eksisterende forretningsmodeller eller skape nye forretningsmodeller.

 • Introdusere eller vesentlig styrke digitalisering innenfor supply chain management (forsyningskjede), som inkluderer, men ikke er begrenset til lagerstyring, automatisering samt interaksjon med leverandører, kunder eller partnere.

 • Forbedring av produkter, tjenester eller prosesser ved å integrere digital teknologi i bedriftens forretningsprosesser, inkludert design, utvikling eller leverandørsystemer.

 • Customer relationship management (CRM/kunderelasjonshåndtering), som inkluderer forbedrede systemer for tilbakemelding fra kunder eller muligheter for digital markedsføring.

 • Forretningsutvikling og kundeakvisisjon, inklusive men ikke begrenset til nye kundegrupper eller nye geografiske markeder.

 • Datasikkerhet eller å styrke bedriftens evne til å håndtere eventuelle cyberangrep.

 • Integrasjon av innovative "deep technologies" i driften av selskapet, som f.eks. kunstig innteligens, "blockchain", droner og roboter, bioteknologi, "photonics" elektronisk avanserte materialer, kvantedatabehandling.

 • Utvikling av kompetanse knyttet til digitale teknologier hos eksisterende og nye medarbeidere eller ledelse, styring og administrasjon av virksomheten i en digital verden.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }