Investorpolitikk

SpareBank 1 Sørøst-Norge skal sørge for å gi korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater, og på denne måten skape tillit overfor eksisterende og potensielle investorer. Slik informasjon skal bidra til økt likviditet og korrekt prising av egenkapitalbevis utstedt av banken.


SpareBank 1 Sørøst-Norge skal opptre i henhold til de lover og reguleringer som gjelder for utstedere på Oslo Børs. SpareBank 1 Sørøst-Norge følger Oslo Børs sin IR-anbefaling fra 16. desember 2021. Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge har vedtatt egne retningslinjer for investorkommunikasjon, hvor hovedlinjene i bankens investorpolitikk er som følger:

  • Investorkommunikasjon i SpareBank 1 Sørøst-Norge  skal bidra til at informasjon gitt til markedet gir et best mulig grunnlag for riktig verdsettelse av banken og skape god likviditet i egenkapitalbeviset.
  • Det er et overordnet mål at banken overholder de lover og reguleringer som gjelder for banker notert på Oslo Børs. Bankens investorkommunikasjon skal sikre at alle deltakerne i markedet har samtidig tilgang til nøyaktige, klare, relevante og fullstendige opplysninger om bankens prestasjoner og markedsstilling for å gi markedet et presist bilde av bankens finansielle posisjon og andre faktorer som kan påvirke verdiskapningen i banken.
  • Investormiljøet skal bli gitt anledning til å motta lik og samtidig informasjon om banken. Bankens kommunikasjon med deltakerne i markedet skal være basert på transparens og skal sikre likebehandling av alle parter. All informasjon distribuert til bankens egenkapitalbeviseiere skal også offentliggjøres på bankens nettsider samt på under bankens ticker-symbol «SOON» på www.newsweb.com.
  • Finansiell rapportering skal skje i henhold til rammeverket som følger av verdipapirhandelloven, regnskapsloven og Oslo Børs' løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.
  • Presentasjoner av kvartalsrapporter, kapitalmarkedsdager og lignende skal holdes åpne for alle som ønsker å delta og slike presentasjoner skal gjøres tilgjengelig på bankens nettsider.