Hovedtall 2. kvartal 2023

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 104,6 mrd kr
Innskudd fra kunder 57,2 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 124,3 3mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 12,5 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 12,4 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (konsern forholdsmessig konsolidert) 19,4 prosent
Årsverk 634 stk
Herav morbank 417 stk
Antall kontor 21 stk

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Konsernsjef (CEO)
+47 934 07 441
Roar Snippen
Konserndirektør økonomi og analyse / IR (CFO)
+ 47 976 10 360