Hvordan setter jeg opp et arbeidsforhold?

Når du skal sette opp et nytt arbeidsforhold kan det være lurt å ha arbeidskontrakten tilgjengelig slik at du setter opp riktig. Arbeidsforholdet blir rapportert til myndighetene og gir grunnlag for en rekke rettigheter og plikter for både den ansatte og deg som arbeidsgiver. 

1. Gå til Lønn og Ansatte og trykk deg inn på den aktuelle ansatte. Velg Legg til arbeidsforhold. Når du registrerer en ny ansatt vil du tas automatisk til arbeidsforhold etter at du har registrert den ansatte

2. I oversikten på ansattkortet vil du også se ID for arbeidsforhold, som er en unik identifikator for arbeidsforholdet. Det er ofte denne ID-en det refereres til dersom man får oppgitt feil i tilbakemeldingen fra a-ordningen.  


Arbeidsforhold

1. Yrkedskode/Yrkestittel: Programmet henter yrkeskoder fra SSB sin yrkeskatalog. Yrkeskoden bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig. 

2. Startdato: Startdatoen er datoen arbeidsforholdet starter ifølge arbeidsavtalen. Det er ikke nødvendigvis første dag arbeidstakeren møter på jobb. Dersom arbeidsforholdet mangler startdato vil dette ikke rapporteres inn i a-meldingen. 

3. Sluttdato: Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører. A-meldingen tar med stillinger med sluttdato 45 dager tilbake i tid når første a-melding rapporteres. 

4. Virksomhet. Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. Dette angir du her. 

5. Stillingsprosent: Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Regn ut stillingsprosenten hvis det står antall timer i stedet for stillingsprosent i arbeidsavtalen. 

6. Setter du hake ved Sett som standard arbeidsforhold vil det være dette arbeidsforholdet som foreslås når du registrerer faste og variable lønnsposter. 


A-meldingsinformasjon

1. Ansettelsesform: Informasjon om arbeidsforholdet er obligatorisk. Her angir du om ansettelsesform er fast eller midlertidig. 

2. Arbeidstid: Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte. 

3. Timer pr. uke full stilling: Oppgi antall arbeidstimer per uke som utgjør en fulltidsstilling for arbeidsforholdet. (En full stilling utgjør som oftest 37,5 timer i uken). 

4. Ansiennitet: Oppgi datoen lønnsansienniteten regnes ut fra. 

5. Lønnsjustering: Oppgi dato for siste lønnsendringer som er faste. 

6. Sist endret %: Oppgi datoen stillingsprosenten sist ble endret. 

7. Avlønningstype: Oppgi den avlønningstypen som står i arbeidsavtalen til den ansatte. 


Lønn

Her legger du inn avtalt lønn. Hvis du legger inn månedslønn vil timelønn automatisk beregnes basert på månedslønn og 37,5 timers uke. 

Merk at dette feltet henger tett sammen med lønnsarter; ved oppsett av lønnsart velger du om sats skal hentes fra månedslønn, timelønn eller fri sats fra ansattkortet. 


Merk!

Du kan ikke gjenbruke arbeidsforhold eller gjøre endringer på arbeidsforhold som tidligere er innrapportert. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du opprette et nytt arbeidsforhold på samme ansattnummer.