AS eller ENK – hva skal du velge?

Planlegger du å starte for deg selv, må du ta stilling til hvilken selskapsform du skal benytte. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Når du skal velge selskapsform

Det er flere hensyn å ta, av både formell og økonomisk karakter. Valg av selskapsform gir både muligheter og begrensninger, og du bør vurdere hva som er mest hensiktsmessig for den virksomheten du skal drive.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å velge selskapsform for din forretningsidè. 


Selskapsrettslige forskjeller mellom AS og ENK

Aksjeselskap (AS)  Enkeltpersonforetak (ENK)

Krav om minimum 30.000 kroner i aksjekapital

Ingen krav til innbetalt kapital

Eiers (aksjonærs) ansvar for selskapets gjeld er begrenset til innskutt aksjekapital

Eier er ansvarlig for virksomhetens gjeld med hele sin personlige formue

Mer formelt enn ENK
- Regulert av aksjeloven 
- Må ha vedtekter som regulerer virksomheten 
- Krav om styre og generalforsamling 
- Utdelinger fra selskapet må behandles i selskapets styringsorganer og være innenfor aksjelovgivningen 

Enklere og mindre formelt enn AS 
- Ingen lov som regulerer ENK 
- Ikke krav om vedtekter, styre, protokoller, etc. 
- Ingen formell behandling av utdeling fra foretaket 

Kan selges

Kan ikke selges, men kan omdannes til AS

Avvikling er ofte en langvarig prosess

Kan avvikles (gratis) ved å sende Samordnet registermelding


Skattemessige forskjeller mellom AS og ENK

Aksjeselskap (AS)  Enkeltpersonforetak (ENK)
Skatt på bedriften Skatt på eier

Bedriften sender inn egne skattepapirer

Egne ligningspapirer i eiers skattemelding 

Bedriften skatter av overskudd (22 %). Lønn og utbytte skattes av mottaker. 

Overskudd skattes av eier (næringsbeskatning)

Kan skyve på personlig beskatning mellom år ved å ikke dele ut utbytte

Skatter av hele overskuddet uavhengig av om midler deles ut eller ikke


Regnskapsmessige forskjeller mellom AS og ENK

Aksjeselskap (AS)

Må følge regnskapsregelverket fullt ut, det vil si at selskapet har både bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Å bokføre betyr å føre regnskap. Når du har bokføringsplikt må du føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Regnskapsplikt betyr at du må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret via Altinn hvert år. Årsregnskapet skal settes opp etter reglene i regnskapsloven

Enkeltpersonforetak (ENK)

Omsetning, eiendeler og antall ansatte avgjør hvordan du må forholde deg til regnskapsregelverket.

ENK med en omsetning på under 50.000 kroner i året har verken bokføringspliktig eller regnskapsplikt, og trenger heller ikke levere næringsoppgave. Du må likevel ha et tilfredsstillende regnskapsoppsett som dokumentasjon for skatte- og avgiftsmessige forhold, og oppbevare dokumentasjonen etter bokføringsreglene. 

ENK med en omsetning på over 50.000 kroner har bokføringsplikt, som vil si at du må føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften. Du må også sende inn næringsoppgave til Skatteetaten.

Regnskapsplikt inntrer først når firmaet har eiendeler verdt over 20 millioner kroner, eller har ansatte som i gjennomsnitt utgjør over 20 årsverk. Regnskapsplikt vil si at du må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.


Andre forskjeller mellom AS og ENK

Aksjeselskap (AS) Enkeltpersonforetak (ENK)
Kan ha lønn til eier 
Lønn medfører arbeidsgiveravgift
Lønn til eier erstattes av privatuttak*
Ikke arbeidsgiveravgift av privatuttak

Sykepenger:**

- Gir ansatte rett på 100 % av sykepengegrunnlaget fra første dag
- Aksjeselskapet dekker selv de 16 første dagene
- Trygdeetaten dekker 100 % av sykepengegrunnlaget fra dag 17

Sykepenger:**

- Gir deg som eier rett på 80 % av sykepengegrunnlaget fra dag 17
- De første 16 dagene må du dekke selv

Det er mulig å kjøpe forsikringer som gir like rettigheter som om man var ansatt i AS.

Gir ansatte rett på dagpenger** på lik linje med andre arbeidstakere ved arbeidsledighet. Gir ikke rett til dagpenger** eller arbeidsledighetstrygd dersom inntektsgrunnlaget skulle falle bort og du blir arbeidsledig.

Det er mulig å kjøpe forsikringer som gir like rettigheter som om man var ansatt i AS.
Som ansatt i et AS kan du bruke statens satser for diett og losji. Reiseutgifter må dokumenteres med bilag.

*Virksomheter som vet de kommer til å søke offentlig støtte og skal betale lønn til ansatte, bør vurdere AS som selskapsform. Årsaken er at tilskuddsyter, for eksempel Innovasjon Norge, ofte beregner økonomisk støtte med utgangspunkt i faktiske lønnskostnader. 

**Regjeringen har vedtatt koronarelaterte krisepakker som gjør at dekningen for sykepenger og dagpenger er tilnærmet lik uavhengig av om du er ansatt i AS eller er næringsdrivende gjennom ENK.