Hva er små og store foretak?

Regnskapsloven skiller mellom små og store foretak. De fleste aksjeselskap er definert som små foretak, og kan følge forenklede regler for årsregnskap.


Små foretak

Regnskapspliktige bedrifter som oppfyller to av kriteriene nedenfor, regnes som små foretak: 

  • Salgsinntekter under 70 millioner kroner
  • Eiendeler til en samlet verdi under 35 millioner 
  • Færre enn 50 ansatte (målt i årsverk)

Det er verdien ved utgangen av regnskapsåret (vanligvis 31.12) som legges til grunn. For at definisjonen av foretakets størrelse skal bli endret, må de nevnte kriteriene være oppfylt to år på rad. For nystartede bedrifter brukes verdiene ved utgangen av første regnskapsår for å definere selskapet.

God regnskapsskikk for små foretak

Det er utarbeidet en egen regnskapsstandard for små foretak. Blant annet har de forenklede krav til noter, og trenger ikke å utarbeide årsberetning eller kontantstrømoppstilling.

Les mer om god regnskapsskikk for små foretak hos Regnskapsstiftelsen
 


Store foretak

Foretak som har salgsinntekter, eiendeler eller antall ansatte som er høyere enn kriteriet for å være små foretak regnes som store foretak. I tillegg regnes alltid allmennaksjeselskaper (ASA) og børsnoterte selskaper som store foretak etter regnskapsloven.

Andre regnskapspliktige kan anses som store foretak hvis det er fastsatt i forskrift av departementet.


Øvrige foretak

Bedrifter som ikke oppfyller kriteriene for verken små eller store foretak, defineres som øvrige foretak.