Naturskader

Naturskader er skader som forårsakes av naturen selv - uten direkte menneskelig innvirkning. 

Hvilke skader er naturskader?

Dersom bygningene og tingene dine er forsikret mot brann, har du automatisk naturskadeforsikring gjennom Norsk Naturskadepool.

Følgende hendelser blir definert som naturskade: 

 • Storm
 • Vind
  med hastighet 20,8 m/s eller høyere. 
 • Flom
  defineres som bekker, elver og innsjøer som går over sine bredder. I tillegg kan villbekker dannet av naturlig avrenning i skrånende terreng være karakterisert som flom.
 • Skred
  er plutselig utløsning av stein-, jord-, leire- eller snømasse. 
 • Stormflo
  er økt vannstand som følge av perioder med lavt lufttrykk og kraftig vind fra en retning som medfører oppstuving av vann. 
 • Jordskjelv
 • Vulkanutbrudd

Skade som skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang anses ikke som naturskade.

Norsk Naturskadepool

Alle skadeforsikringsselskapene i Norge må etter naturskadeforsikringsloven være medlem i Norsk Naturskadepool. Norsk Naturskadepool er en ordning som administrerer naturskader på bygninger og løsøre. Hvert forsikringsselskap må overføre 0,065 promille av bygningens verdi (via hus og innboforsikringen) til naturskadekapitalen til Norsk Naturskadepool. Denne kapitalen brukes til å utbetale naturskader. Poolen utligner skadene mellom selskapene basert på markedsandel. Du trenger du kun å forholde deg til ditt forsikringsselskap ved forsikringsoppgjør.

Felles for alle naturskader er at hver skadehendelse har en egenandel på 8.000 kroner. Egenandelen er den samme selv om det er flere objekter som er skadet i samme hendelse og disse er forsikret i ulike forsikringsselskap. For deg som har opptjent egenandelsfordel i SpareBank 1 vil egenandelen utgjøre inntil 4000 kroner.

Naturskadeordningen omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og endel andre objekter.

Les mer om hva som defineres som naturskade og selve ordningen.

Naturskadefondet

Naturskadefondet (Den statlige naturskadeordningen) dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring.

Naturskadeerstatning

Det er to hovedregler som avgjør om man kan få erstatning fra naturskadefondet.

 1. Skaden må direkte skyldes en naturskade
 2. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.

Typiske skadeobjekter som kan få naturskadeerstatning fra Naturskadefonet er:

 • Veier
 • Bruer
 • Jord
 • Skog
   

Les mer om naturskadefondet