Menerstatning

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk invadlitiet som følge av sykdom eller ulykke som har skjedd i arbeid eller fritid. Har du fått påvist varig medisinsk invadlitiet kan du ha krav på menerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.

Menerstatning regnes ut i fra invaliditetsgrad, og erstatningen varierer fra hvilken forsikring og tilleggsdekninger du har via arbeidsgiver.

 


Invaliditetstabell

Menerstatning regner vi ut i fra invaliditetsgrad. Vi utbetaler erstatning på grunnlag av redusert livskvalitet og utifra hvilken forsikringssum arbeidsgiver har avtalt med oss.

Tabellene viser standard grunndekning (erstatning) etter lov om yrkesskade. Det er viktig å huske at arbeidsgiver kan ha valgt høyere summer enn de som fremkommer i tabellene. I tillegg kommer justering for alder.

 


Invaliditetstabell - Yrkesskadeforsikring

Medisinsk invaliditet: Yrkesskadeforsikring (beløp):
1 - 15 % Tilleggsdekning
15 - 24 % 0,75 G
25 - 34 % 1,00 G
35 - 44 % 1,50 G
45 - 54 % 2,00 G
55 - 64 % 2,50 G
65 - 74 % 3,00 G
75 - 84 % 3,75 G
85 - 100 % 4,50 G
Skade som er betydelig større enn en skade med invaliditetsgrad på 100 % 5,50 G

Invaliditetstabell - Annen sykdom

Medisinsk invaliditet: Annen sykdom (beløp):
50 - 100 %* Avtalt sum - opptil 40 G

*I sammenhengende tidsrom på 2 år som følge av sykdom


Invaliditetstabell - Fritidsulykkesforsikring

Medisinsk invaliditet: Fritidsulykke (beløp):
1 - 15 % Tilleggsdekning
15 - 24 % 0,75 G
25 - 34 % 1,00 G
35 - 44 % 1,50 G
45 - 54 % 2,00 G
55 - 64 % 2,50 G
65 - 74 % 3,00 G
75 - 84 % 3,75 G
85 - 100 % 4,50 G

Opp-/nedtrapping alder

  • Er den ansatte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. 
  • For hvert år den ansatte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.
  • For hvert år den ansatte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

Melde menerstatning

Du får utbetalt erstatning ved varig medisinsk men som følge av yrkesskade eller yrkessykdommer via yrkesskadeforsikringen. Har du fått påvist varig medisinsk men av legen kan du ha krav på utbetaling både fra folktrygden og fra forsikringen til arbeidsgiver.

Har du hatt ulykke på fritiden som har ført til varig medisinsk men kan du ha krav om utbetaling fra folketrygden. Du kan også få utbetaling dersom bedriften har fritidsulykkesforsikringen som dekker dette. 
 

To separate prosesser
Dette må meldes til NAV og forsikringsselskapet i to separate prosesser. Først må du melde ifra til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv hos NAV.

Det er arbeidsgiver som må melde erstatningskrav til forsikringsselskapet hvor bedriften har kjøpt yrkesskadeforsikring, utvidet yrkesskadeforsikring (annen sykdom) eller fritidsulykkesforsikring.

 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.