Innløsningsavtale for bankaxept

Del E av kontoavtalen

1.      Hva avtalen gjelder

Innløsningsavtalen gir brukersted fullt oppgjør (jf. punkt 5) for mottatte betalinger med BankAxept-kort og alle andre betalingsinstrumenter med BankAxept, heretter kalt BankAxept.

I tillegg til denne innløsningsavtalen må brukersted inngå BankAxept-avtale med BankAxept AS, om bruk av ulike BankAxept-tjenester. Bankens plikt til å gi oppgjør er betinget av at brukersted oppfyller vilkår i henhold til BankAxept-avtale med BankAxept AS for de BankAxept-tjenestene det gis oppgjør for.

 

2.      Avtaleinngåelse og kontohold. Priser

Denne avtale er inngått med brukersted som ønsker å tilby betalere å benytte BankAxept for betaling av varer eller tjenester som tilbys av brukersted.

Avtalen kan dessuten inngås med et selskap i et konsern, en franchisegiver eller lignende som opptrer på vegne av brukersteder i konsernet, i franchiseforholdet mv. Den som inngår avtale med banken på vegne av brukersteder, er ansvarlig for at de brukersteder som knyttes til avtalen etterlever denne.

Brukerstedet skal ha oppgjørskonto som brukersted disponerer. Transaksjoner skal rettes direkte til brukersteds oppgjørskonto. Bruk av tredjeparts konti er ikke tillatt og anses for vesentlig mislighold.

Hvis brukersted er del av et konsern, franchiseforhold eller lignende kan det avtales at oppgjør i stedet skal skje til en konto som disponeres av et selskap i konsernet, franchisegiver eller lignende.

Avtalevilkår for innløsning av BankAxept suppleres av kontoavtalen, herunder Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går vilkår i Innløsningsavtale for BankAxept foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester og begge går foran BankAxept-avtalen.

Priser for bruk av de avtalte tjenestene fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste avtalt konto for påløpte kostnader.

 

3.      Tilgang til tjenester

Både bank og BankAxept AS kan nekte brukersteds tilgang til en eller flere tjenester under Avtalen dersom bruken innebærer uakseptabel risiko, skade på omdømmet eller lignende. 

 

4.      Kontroll og godkjenning av transaksjoner

Brukerstedet skal akseptere BankAxept-transaksjoner der BankAxept er brukt i et mottakssystem som er i samsvar med vilkår som inngår i brukersteds
BankAxept-avtale med BankAxept AS.

 

5.      Godskriving av oppgjørskonto ved bruk av BankAxept

Banken skal sørge for at oppgjørsbeløpet for autoriserte (godkjente) BankAxept-transaksjoner godskrives avtalt oppgjørskonto senest første virkedag etter at brukersted har sendt transaksjonen inn for oppgjør.
Dersom brukersted selv ønsker å bestemme tidspunktet for oppgjør av autoriserte BankAxept-transaksjoner, kan dette avtales særskilt med banken. Dersom betalingstransaksjonen godkjennes i mottakssystemet uten særskilt autorisasjon, vil oppgjør bli gitt senest første virkedag etter at banken har mottatt denne. Bankens oppgjørsplikt er oppfylt når avtalt oppgjørskonto er godskrevet.

Brukersted skal kontrollere at antall transaksjoner og godskrevet totalbeløp er i overensstemmelse med egne noteringer. Avvik skal meddeles banken umiddelbart.

 

6.      Oppgjørsgaranti for BankAxept-transaksjoner

Banken garanterer brukersted oppgjør for BankAxept-transaksjoner der transaksjonen er autorisert (godkjent) i samsvar med denne avtale, og vilkår i henhold til brukersteds BankAxept-avtale med BankAxept AS er oppfylt.

Har brukersteds oppgjørskonto blitt godskrevet for beløp som ikke omfattes av oppgjørsgarantien, kan banken uten varsel tilbakeføre beløpet. Medfører tilbakeføringen overtrekk på oppgjørskontoen, kan banken beregne overtrekksrente.

 

7.      Personvern. Bruk av opplysninger

Banken og brukersted skal ikke behandle personopplysninger fra transaksjonen ut over det som er nødvendig for gjennomføring av transaksjonen. Opplysningene skal ikke benyttes i selektive markedsføringstiltak eller andre sammenhenger som er i strid med personopplysningslovens regler.

 

8.      Bruk av medhjelper

Banken kan oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale ved medhjelper. Banken er likevel ansvarlig overfor brukersted som om banken selv utførte oppgavene.

Banken er kun ansvarlig for leveranse som beskrevet i denne avtalen. brukersteds leveranser fra tredjeparter er brukerstedets ansvar. Avvik i betalingsformidlingen som skyldes feil hos tredjeparter skal rettes direkte mot disse og kan ikke gjøres gjeldende overfor banken. Som tredjeparter regnes bl.a. leverandører av brukersteds mottakssystem, kommunikasjonsløsning osv.
Oppregningen er ikke uttømmende.

 

9.      Mistenkelig bruk av BankAxept

Dersom brukersted får mistanke om at betaleren ikke er berettiget til å disponere BankAxept, skal brukersted foreta nærmere undersøkelser, for eksempel legitimasjonskontroll eller kontakte banken som har utstedt BankAxept som benyttes, med sikte på å avklare forholdet. Dette gjelder både ved ordinær bruk og ved bruk av reserveløsning.

Den bank som utsteder BankAxept kan iverksette ekstraordinær kontroll, eventuelt avvise BankAxept-transaksjoner der bruksmønsteret til betaleren, forhold ved BankAxept eller forhold ved brukersted tilsier dette.

 

10.      Tilbakekall og sperring av tjenester

BankAxept AS eller bank kan tilbakekalle og midlertidig sperre brukerstedets tilgang til en eller flere BankAxept-tjenester som er omfattet av Avtalen med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger saklig grunn. Brukerstedet skal få en skriftlig begrunnelse for sperringen før denne får virkning, eller dersom slik forhåndsopplysning ikke er mulig, umiddelbart etter sperringen.

Retten til sperring gjelder inntil grunnlaget for sperringen er avklart, bortfalt
og/eller rettet opp, eller det foreligger en nærmere avtale med BankAxept eller
bank om videre tilgang. 

 

11.      Vesentlig mislighold

Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side, jf. Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. Vesentlig mislighold
foreligger bl.a.  

a)  ved gjentatte brudd på avtalen, og/eller

b)  dersom mottakssystemet eller BankAxept er eller kan forventes å bli misbrukt, brukes for ulovlig virksomhet eller ikke lenger inneholder riktige opplysninger, og/eller

c)  dersom brukersteds bruk av BankAxept kan være egnet til å svekke tilliten omdømmemessig eller økonomisk til banken og/eller varemerket BankAxept eller BankAxept AS.

Grunnen til hevingen skal opplyses.

 

12.      Oppsigelse

Denne avtale kan sies opp av begge parter med tre måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse av BankAxept-avtalen, vil denne avtalen automatisk opphøre fra samme tidspunkt.

 

 

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }