Ofte stilte spørsmål om livsforsikring og livkonto

Hva slags avtale har jeg?

På kontoutskriften du har mottatt vil det stå hvilken avtale du har. Du finner også kontoutskriften elektronisk ved å logge inn med Bank-ID på www.sparebank1.no/minpensjon, velg "Dokumentarkiv".

Når utbetales spareverdien?
Avtalt utbetalingsdato for sparedelen av forsikringen finner du i forsikringsbeviset.

Hva må jeg gjøre for å få utbetalt spareverdien?
Du vil motta et utbetalingsbrev ca. 3 måneder i forkant av avtalt utbetalingsdato. Her ber vi blant annet om kontonummer for utbetaling, skjemaet for dette finner du her: www.sparebank1.no/skjemaer. Ønsker du tidligere utbetaling enn avtalt, kan du avslutte (gjenkjøpe) avtalen hvis vilkårene tillater det. Ved gjenkjøp opphører også forsikringene tilknyttet avtalen. Hvis du har en livkonto har du mulighet til å gjøre uttak fra sparedelen dersom verdien er høy nok.

Hva er garantert rente?
Den garanterte renten er allerede medregnet i ytelsene dine. Hvis avtalen er tildelt overskudd utover garantert rente vil ytelsene øke.

Kan jeg begynne å spare igjen på en avsluttet avtale?
Nei det er ikke mulig å starte sparingen igjen på en avtale som er avsluttet.

Kan jeg fortsette med forsikringen etter opphørsdato?

Nei, det er ikke mulig å forlenge forsikringstiden, men du kan alternativt kjøpe nye forsikringer. Les mer på www.sparebank1.no/pensjon

Hvordan kan jeg følge med på utviklingen av min avtale?
Utviklingen kan du se på kontoutskriften som sendes ut en gang per år.

Kan avtaler utbetales (gjenkjøpes) i sin helhet?
Livsforsikring kan i noen tilfeller gjenkjøpes. Ved gjenkjøp avsluttes avtalen. For livkonto kan det ved tilstrekkelig saldo også gjøres uttak uten at avtalen avsluttes. Det er også mulig å gjenkjøpe livkonto slik at eventuell saldo utbetales og avtalen avsluttes. Mer informasjon om dette finner du i forsikringsvilkårene.

Betaler jeg skatt på avtalen min?
Du betaler skatt av avkastningen året etter at den er opptjent. Sparesaldoen inngår i grunnlaget for formueskatt.

Hva skjer med avtalen hvis jeg dør eller blir ufør?
I forsikringsbeviset finner du hvilke regler som gjelder for din avtale, samt hvilke beløp som eventuelt vil komme til utbetaling ved død eller arbeidsuførhet.

Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift?
Nei, kontoutskriften er lovpålagt informasjon som sendes ut årlig.
 

Egne spørsmål som omhandler livkonto:

Kan jeg få utbetalt saldo nå?
Du står fritt til å gjøre uttak fra kontoen hvis saldo er tilstrekkelig til å dekke risikopris og kostnader for minst seks måneder frem i tid. Hvis du ønsker å få utbetalt hele saldoen nå, må du si opp Livkontoen med tilhørende forsikringer. Saldoen i dag vil være et annet beløp enn det den var 31.12. Den delen av saldo som tilhører eventuelt innvilget uføreerstatning, kan ikke utbetales kontant. Gjelder forsikringen flere personer må uttak eller oppsigelse bekreftes fra begge forsikringstakerne.

På neste side ser du både hvor mye du innbetalte i fjor, og hvor mye vi belastet kontoen. Risikoprisen vil øke med stigende alder, så gitt at alle dekningene fortsatt er i kraft, vil vi belaste mer i år.

Du finner informasjon om Livkonto og hvordan avtalen fungerer litt lenger bak.

Er avtalt innbetaling tilstrekkelig til å dekke risikopris og kostnader fremover?
Livkonto omfatter én sparekonto og én eller flere forsikringsdekninger. Avtalen fungerer slik at du betaler et bestemt beløp til din Livkonto én eller flere ganger i året. SpareBank 1 tilfører avkastning og trekker risikopris og kostnader hver måned. Du står fritt til å innbetale mer eller mindre når du vil, og du kan også gjøre uttak fra kontoen.

Risikoprisen øker hvert år med alderen på forsikrede, og øker enda mer hvis forsikringssummen reguleres i takt med konsumprisindeksen.

Saldo på en Livkonto må alltid være tilstrekkelig til å dekke risikoprisen og kostnadene minst seks måneder frem i tid.  Hvis saldoen ikke er stor nok, sender vi et varsel til deg om en ekstra innbetaling slik at forsikringen ikke opphører. Dette varselet må du betale hvis du vil opprettholde avtalen uendret. I tillegg anbefaler vi at du øker avtalt innbetaling fremover.

Hvordan kan det bli for lite penger på kontoen?
Hvis du for eksempel har gjort ett eller flere uttak fra kontoen, hvis du har hoppet over eller variert innbetalingene, eller hvis du har betalt på varierende tidspunkt opp gjennom årene, kan det hende at saldo på din Livkonto ikke strekker til. Det samme kan skje hvis forsikringssummene har økt, mens avtalt innbetaling ikke har økt eller ikke har økt nok.

Vi måler jevnlig om saldo på din Livkonto er tilstrekkelig, og sender deg et varsel om ekstra innbetaling når saldo er for liten og det er fare for at forsikringen kan opphøre. Hvis du vil komme oss i forkjøpet, så kan du selv gjøre en enkel sjekk: Belaster vi mer i risikopris og kostnader per år enn det du betaler? Du finner fjorårets beløp i siste kontoutskrift. Husk at risikoprisen stiger for hvert år.

Hvis du ser at vi trekker mer fra kontoen enn det du betaler inn, er det fare for at saldoen etter hvert kan bli for liten. Vi anbefaler da at du øker den avtalte innbetalingen. Send oss en mail på pensjon@sparebank1.no, eller ta kontakt med oss på telefon 21 02 50 50. Husk å oppgi avtalenummer. Ta kontakt hvis du vil at vi skal hjelpe deg.

Har du fått innvilget betalingsfritak ved uførhet?
Forsikringen «Betalingsfritak» innebærer at SpareBank 1 Forsikring overfører et avtalt beløp til din konto hvis du blir syk. Det er ikke sikkert at beløpet dekker hele risikoprisen i tillegg til de kostnadene vi trekker fra kontoen hver måned. Risikoprisen øker hvert år med alderen på forsikrede, men det beløpet vi tilfører kontoen, øker ikke.

Vi anbefaler at du fortsetter å innbetale etter betalingsplanen, slik at forsikringene ikke opphører.

Er forsikringen din for dyr?
Prisen for forsikringen øker hvert år med stigende alder. Hvis du mener at forsikringen din har blitt for dyr, må du vurdere hvilket behov du har. Har du behov for å beholde alle dekningene på dagens nivå? Hvis ikke, kan du redusere eller si opp én eller flere av forsikringsdekningene. Utbetaling ved arbeidsuførhet (engangsutbetaling, uførerente og betalingsfritak) er normalt de dyreste dekningene. Har avtalen regulering i takt med konsumprisindeksen, kan du be oss stoppe dette. Hvis du ikke har behov for noen av forsikringsdekningene lenger, kan du si opp Livkontoen. Da utbetaler vi hele sparesaldoen straks. Er du allerede ufør, og avtalen omfatter utbetaling ved arbeidsuførhet, bør du ta kontakt med oss hvis du vurderer å endre eller si opp avtalen. Hvis avtalen har to forsikringstakere, må begge skrive under på endring eller oppsigelse.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }